Покана за Курс по „Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни или образователни цели“

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Гр. Стара Загора , Студентски град

30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОД. – ЗАЛА № 6
НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ при ТрУ

Покана