Покана за международна научна конференция на ВУТП


Уважаеми колеги,

Радвам се да Ви представя информация относно възможността за участие в юбилейната научна конференция на Висшето училище по телекомуникации и пощи, София.

Конференцията ще се състои на 10-ти и 11-ти септември 2021 г. Поради епидемиологичната ситуация Вашето участие може да бъде и онлайн. Попълнената регистрационна форма и готовите доклади може да изпращате на имейл tiem-2021@utp.bg в срок до 30.08.2021 г.

Целта на конференцията TIEM 2021 е да осигури международен форум за изследователи, учени, хора от индустрията и студенти, като по този начин се предостави възможност да се представят резултати от актуални изследвания, както и да се обсъдят идеи, теории, технологии, системи, инструменти, приложения, незавършена работа и придобит опит по всички теоретични и практически въпроси, възникващи в телекомуникациите, електрониката, обработката на сигнали и приложенията, информационните технологии, енергетиката и управлението.
Официалният език на конференцията е английски.

Всички представени документи ще бъдат прегледани от членовете на Международния научен комитет и съответният автор ще бъде уведомен за приемането или отхвърлянето на предложението му.

Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборника на конференцията.

Темите на конференцията са:

• Телекомуникации и информация;
• Софтуерно инженерство;
• Интелигентна мрежа, силова електроника и преобразуватели;
• Възобновяема енергия и приложна термодинамика;
• Мениджмънт, икономика, лидерство и предприемачество;
• Предизвикателства в глобалното образование.

За публикуването на докладите съществува такса от 75 евро.

В рамките на тази такса всеки автор може да публикува до две статии.

Плащането се извършва по банков път на следната сметка:
University of Telecommunications and Post
Bank: Bulgarian National Bank (BNB)
IBAN: BG41BNBG96613100122701
BIC: BNBGBGSD

Причина за плащане: Такса за регистрация за конференцията „TIEM 2021“:
Пълно име на участника:
………………… …………………………………….

Авторът също така трябва да посочи данните за фактурата, която ще бъде издадена – институция (име на институция) или физическо лице.

Заместник-ректор по МСПД,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм