Проект 101083006 — MAGNET

Курс за представяне на електронна платформа за обучение и изграждане на Massive open online courses ще се състои на 10 юли 2024 г. от 13 часа, в първа аудитория на Факултет по дентална медицина.

Обучението е в рамките на проект 101083006 — MAGNET – Managerial And GoverNance Enhanchement through Teaching (https://magnet.mu-plovdiv.bg/).

Адресът за регистрация е посочен чрез QR код и линк към платформата.

Educational Innovations and Trends in Dentistry Education


https://magnet-moocs.mbg.duth.gr/courses/course-v1:mup+eitdi+2024_T1/about

Платформата ще бъде представена от проф. д-р Ани Белчева, дм – координатор на проекта за Медицински университет – Пловдив, доц. д-р Ани Епитропова – водещ изследовател по проекта, и от администратора Владимир Иванов.

Платформата edX е адаптирана за изпълнение на дейностите на MAGNET и ще се използва от преподавателите на всички 12 партньора от 8 държави. В нея ще се споделят образователни ресурси за преподаване и учене (Centers for Teaching and Learning), а целта е да бъде поставено началото на устойчива BalkaNetUP (Балканска мрежа за университетска педагогика).

По време на курса на академичния състав се бъде предоставен инструментариум за прилагане на иновативни методи и ориентирани към студентите подходи и приложения, съобразени с развитието на висшето училище и спецификата на академичната общност.