Покана за пресконференция на тема „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“

Покана за Пресконференция по Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията ще бъдат представени вече получилите международно признание ранни иновации на изследователския екип по Проекта в сферата на нови биоматериали и биосензори.

Ще получите информация и за изградената до момента научна инфраструктура в трите организации, участващи в Проекта.
Очакваме Ви!

Резюме на проект „ПЕРИМЕД“