Подкрепа за университетски структури за наука и иновации

Покана за проектни предложения „Подкрепа за университетски структури за наука и иновации“