Покана за участие в национална конференция

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, организирана в рамките на международен проект SPEAR („Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности“), финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука със и за обществото“:

„РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“

SPEAR се фокусира върху подкрепата за въвеждане на планове за равнопоставеност на жените и мъжете (GEPs) в европейските университети в съответствие с инструментариума (GEAR) на Европейския Институт за равенство на половете (EIGE). SPEAR прилага този инструментариум чрез уникален методологически подход, ориентиран към Креативни, Отворени, Оптимизиращи, Процесуални, Отговорни, Интелигентни и Устойчиви промени (SPEAR`s COMPASS).
Съгласно въведените критерии за легитимност и условия за финансиране на проекти по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации – Хоризонт Европа, от началото на 2022 г., всички научноизследователски организации (RPO), включително висши училища, организации за финансиране на научни изследвания (RFO) и други публични органи от държавите-членки на ЕС и асоциираните страни, трябва да имат въведен План за равнопоставеност на жените и мъжете (GEP).
В тази връзка експерти в областта ще представят разработени и приети Планове за равнопоставеност и добри европейски практики при прилагане на инструменти за мониторинг.
В рамките на дискусионен панел ще бъдат обсъдени предизвикателствата в процеса на разработване, въвеждане, изпълнение и мониторинг на Планове за равнопоставеност в академични и научни организации.
Информация относно регистрация и срок за подаване на резюмета на адрес:
https://sites.google.com/uni-plovdiv.bg/spearbgconf?pli=1&authuser=2