Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M2ОP001-2.009-0025 (ДОКТОРАНТ 2)