Покана за участие в селекция на експерти за изпълнение на дейности по проект „Докторант – 2“

Покана за участие в селекция на експерти за изпълнение на дейности по Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“
Уважаеми представители на Академичния състав,

Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект „ДОКТОРАНТ – 2“ е необходимо сформиране на екип от експерти за изпълнение на дейностите.
Екипът за управление на проекта кани заинтересованите представители на Академичния състав за участие в процедура по селекция за избор на експерти за организация и мониторинг на напредъка на изпълнение на дейностите по проекта.

За пълният текст на поканата и позициите, необходими за сформиране на екип за изпълнение по проекта, можете да се информирате от ТУК.

Формуляр – образец на мотивационно писмо за участие в процедурата по селекция можете да ползвате от ТУК.

За допълнителна информация:
Научен отдел – 032 602 224; Център “Проекти”, тел. 032 602321 (за проект „Докторант-2“)

Документите за участие в процедура по селекция се продават в Деловодството на Ректората в срок до 28.07.2017 – 12:00 ч.

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
Ръководител на Проекта