Покана за изложба – специализирана литература по проект „Докторант“

doctorant

 

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОЕКТ „ДОКТОРАНТ“

В изпълнение на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”,  договор №BG051PO001-3.3.06-0011

и съгласно

Дейност 5 -Подкрепа за индивидуалното научно и  кариерно развитие на докторантите,

като част от дейността, която цели да осигури специализирана литература и актуална информационна база по акредитираните докторски програмии да подпомогне обучението на докторантите, както и за обогатяване на колекция „Библиотека за докторанта“

са закупени 29 чуждестранни монографии.

Изданията ще бъдат експонирани в Аудиторния комплекс на

 10 април 2014 г.

 

Отправяме покана към докторантите от целевата група на проекта, както и към всички останали редовни и самостоятелни докторанти, научни ръководители, преподаватели, специализанти и студенти да посетят изложбата.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн Зам. Ректор по НИД