Покана за официално откриване на Комплекс за транслационни невронауки и Медицински симулационен и тренировъчен център

Уважаеми представители на Академичния състав,

В качеството си на Ректор на Медицински университет – Пловдив имам удоволствието да Ви поканя на 6 юли 2015 г., понеделник, от 11:00 ч. на официалното откриване на Комплекс за транслационни невронауки и Медицински симулационен и тренировъчен център на бул. Васил Априлов 15А, зад сградата на Ректората.

1

Комплексът за транслационни невронауки включва уникална за Балканите система за магнитно-резонансно изследване на мозъка 3Тесла. Тя дава възможност за по-ефективна образна морфологична и функционална диагностика на заболявания в областта на клиничната невронаука – неврология, психиатрия, неврохирургия и детска неврология. Осигуряват се условия за интердисциплинарни изследвания и се предоставя възможност за ползване от различни учени и научни групи.

Комплексът е изграден и оборудван по договор BG161PO003-1.2.04-0024-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

2

Медицински симулационният и тренировъчен център се изгражда по инициатива на МУ – Пловдив и създава възможности за интерактивно медицинско обучение по най-високи международни стандарти.

Вашето присъствие ще е чест за Медицински университет-Пловдив!

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ДМН

Ректор на Медицински университет – Пловдив