Покана за подаване на проектни предложения по Програма Interreg IVC

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че е активна покана за подаване на проектни предложения по Програма Interreg IVC.

Пакет от документи за кандидатстване може да се свали от адрес: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/

Указания за кандидатстване се намират на адрес:

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/assistance/

Кандидатите могат да получат предварителна информация за проектната идея до 3 Юли. Подаването става online на адрес: www.iolf.eu

Програмата финансира 2 вида проекти: Проекти за междурегионално сътрудничество (interregional cooperation projects); Платформи за усвояване на политики (policy learning platforms). Тематичният фокус е върху: проучване и иновации; конкурентоспособност на МСП; нисковъглеродна икономика; околна среда и ресурсна ефективност. Основните цели на платформите са: подобряване на приложението на структурните политики; предоставяне на услуги от експертни екипи по определени теми и проекти по Interreg Europe между регионите; По отношение на проекти за междурегионално сътрудничество Програмата финансира: развитие и трансфер на добри практики между регионите чрез инструменти на международното сътрудничество (семинари, срещи, визити, обмяна на персонал, peer review, други) в първа фаза (1-3 години); тестване и внедряване на разработките (pilot action)само в някои случаи по желание на участниците в проекта и по преценка на JS от други европейски фондове към края на първата фаза. Участниците се насърчават сами да си търсят финансиране за внедряване от други източници, а ако вече имат проекти готови за реализация да не кандидатстват за програмата, а директно да се занимаят с внедряването им. мониторинг на внедряването на разработките от първата фаза от участниците в проекта от страна на JS – втора фаза (2 години); Участниците отговарят за внедряването и подлежат на мониторинг от JS, независимо от това дали получават финансиране от тяхили не. Основният фокус е върху създаването на работни места и икономически растеж (Jobs and Growth)и поради тази причина се очаква проектите да имат тясна връзка със структурните политики и ИСИС. JS ще одобри и някои проекти в сферата на ETC (European Territorial Cooperation). JS покрива 85% от сумата по проекта, МРРБ покрива 15% за публични и публично-правни организации. Преди кандидатстване трябва да бъде получено писмо за подкрепа („Support Letter“) от секторното министерство от всеки партньор. Могат да участват проекти с минимум 3 партньори, от които минимум 2 – от страни-членки на ЕС. Разходите, които се покриват по Програмата, са: разходи за персонал (на реални ставки), обикновено основна част от бюджета (около 50%). Ставките могат да бъдат калкулирани по 4 различни метода едновременно, за да бъде достигната най-високата сума. Методите са обявени на сайта на МРРБ; административни разходи: 15% от разходите за персонал; пътуване и командировъчни; офис оборудване: 5000-7000 евро за проект; външни под-изпълнители, обикновено по-малко от 50% от бюджета, вкл. разходите по ангажиментите с групите от най-важните заинтересовани страни (critical stakeholders). Може да се ползват база-данни (форум) от проектни предложения и партньори на сайта на Interreg и чрез МРРБ. Също така изпълнението на проекта се подпомага от специални платформи за обмен на информация в различни сфери.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД