Покана за проектни предложения „„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

Уважаеми представители на Академичния състав,

От Център Проекти Ви инофрмираме за отворена покана за проектни предложения поОперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.

Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“ Oперация 1.2.2: „Подкрепа за обновявяне на оборудването за приложни цели“ Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“.  Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.03.2013 г.  

 Подробна информация –  ;   www.eufunds.bg 

Директни връзки:

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=110

    или

    http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=633

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД