Покана за участие в Програма BG09 – „Фонд за стипендии на ЕИП“

На вниманието наЗам. Ректори, Декани на факултети, Зам.Декани НИД, Зам. Декани по Учебна дейност, Директор на Медицински колеж, Директор на ДЕСОПредседатели на Студентски съвет, АСМ

Относно: Покана за участие в Програма за индивидуална мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал, пролетен семестър на 2015/2016г. (15.02.2016 – 31.08.2016)

Уважаеми представители на Академичния състав,

Отворена е пета покана за набиране на проектни предложения по програма „BG09, Фонд за стипендии на ЕИП“ в област:• медицина и дентална медицина,• с фокус върху здравето на етнически малцинствените групи, в частност, на населението от ромски произход.Норвежкият център за международно сътрудничество в образованието (SIU) e основният програмен партньор на програмния оператор от страна на Норвегия. Основните страници за информация са:• страниците на SIU: http://siu.no, http://www.rcn.no; • за регистрация в база данни: http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search, http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_search/1253981563289. • страниците на програмните партньори в Исландия и Лихтенщайн: http://www.rannis.is, http://www.aiba.llv.li/. По Програмата се изисква владеене на английски език за Исландия и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн, както и поименна покана от приемащата институция. Мобилността на студенти може да включва както обучение на докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни училища за период от един до четири месеца в рамките на академичната година. Мобилността на преподаватели, изследователи и административен персонал може да включва осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност (от 1 до 3 седмици), посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и други организирани събития с цел обмен на опит и добри практики, извършване на самостоятелни и съвместни научни изследвания, съвместна работа с конкретен специалист от приемаща институция с цел обучение и обмен на опит.Сроковете са:- 18.12.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;- 23.12.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор (МОН);- 04.02.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор (МОН).

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org, включително Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014.

За повече информация по периода на престоя и размера на стипендията, както и необходимите документи: Център „Проекти“, Ректорат, тел. 032 602 321; 602 509

Зам. Ректор по международно сътрудничествои проектна дейностПроф. д-р М. Мурджева, дм, мзм