Покана за участие в Програма за индивидуална мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал, 2015/2016г.

Покана за участие в Програма за индивидуална мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал, 2015/2016г.

Проектите са обявени по програма „BG09, Фонд за стипендии на ЕИП“ в област:• медицина и дентална медицина,• с фокус върху здравето на етнически малцинствените групи, в частност, на населението от ромски произход.

Норвежкият център за международно сътрудничество в образованието (SIU) e основният програмен партньор на програмния оператор от страна на Норвегия. Основните страници за информация са:• страниците на SIU: http://siu.no, http://www.rcn.no • за регистрация в база данни: http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search, http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_search/1253981563289. • страниците на програмните партньори в Исландия и Лихтенщайн: http://www.rannis.is, http://www.aiba.llv.li/.

По Програмата се изисква владеене на английски език за Исландия и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн, както и поименна покана от приемащата институция.

Мобилността на студенти може да включва както обучение на докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни училища за период от един до четири месеца в рамките на академичната година.

Мобилността на преподаватели, изследователи и административен персонал може да включва осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност (от 1 до 3 седмици), посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и други организирани събития с цел обмен на опит и добри практики, извършване на самостоятелни и съвместни научни изследвания, съвместна работа с конкретен специалист от приемаща институция с цел обучение и обмен на опит.

Сроковете са:- 18.05.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;- 29.05.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор (МОН);- 10.07.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор (МОН).

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org, включително Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014.

За повече информация: Център „Проекти“, Ректорат, тел. 032 602321.