Поправителна държавна изпитна сесия през 2013/2014 г. на студентите от V редовен курс от сп. “Фармация”

На вниманието на студентите от V редовен курс от сп. “Фармация”

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗАПОВЕД № – ФФ – Д – 28.

Гр. Пловдив, 25.11.2013 г.

  На основание Правилника на Медицински университет – гр.Пловдив и за по-добрата организация на поправителната държавна изпитна сесия през учебната 2013/2014 година на студентите от V редовен курс от специалност “Фармация”

НАРЕЖДАМ:

Явяването на студентите да стане по следния график:

1.  Социална фармация и фармацевтично законодателство

04.12.2012 г. – от 1 до 5 група – 08.00 часа   

05.12.2012 г. – о 6 до 10 група – 08.00 часа

2. Фармакогнозия, фармакология и токсикология   

11.12.2013 г. – от 1 до 5 група – 08.00 часа   

12.12.2013 г. – о 6 до 10 група – 08.00 часа

3. Технология на лекарствените форми и биофармация  

19.12.2013 г. – всички групи от 8.00 часа

4. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ   

07.01.2014 г. – 08.00 часа  

Препис от настоящата заповед да се изпрати на членовете на комисии, Учебен отдел и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН

(доц. Л. Луканов, дх)