Практическо обучение на студенти

МБАЛ „Югозападна болница „ООД е с водеща позиция и традиция в здравеопазването в района на югозападна България. В болницата работят над 400 служители, от които утвърдени специалисти, млад и мотивиран медицински екип, административни служители и помощен персонал. Структурите на болницата са разположени в 2 бази, на адрес гр. Сандански, Паркова зона и в гр. Петрич, ул. Рокфелер.52

В болницата се провежда практическо обучение на студенти, което се подпомага финансово, под формата на ежемесечни стипендии за съответната година.

Във връзка с разширяване на структурата, МБАЛ Югозападна болница набира студенти за обучение в следните отделения:

Анестезиология и реанимация, Вътрешно отделение, Неонатология, Акушерство и гинекология, Ортопедия и Травматология, Хирургия, Урология, Инфекциозно отделение, Неврология и отделение по Образна диагностика, в това число и специалностите „Медицинска сестра», „Акушерка», „Рентгенов и Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД Ви предлага:

Финансирано обучение, повишаване на квалификацията и кариерно развитие сред утвърдени специалисти, които биха Ви научили, както и добра база, отговаряща на изискванията за едно качествено и ефективно здравеопазване.

Право да кандидатстват в програмата по финансиране имат всички, постъпили за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина или „Бакалавър“ по здравни грижи по специалностите «Медицинска сестра», „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“, Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“, които са сключили предварителни договори с болницата.

Гарантираме коректно отношение и пълно зачитане на всички права на служителите, регламентирани в нормативната уредба, колективния трудов договор, подписан в дружеството, както и в утвърдените вътрешни правила.

Тел за контакт: 0888 388838; Анелия Василева – корпоративен секретар;
e-mail: anelia.vasileva@ultranet.biz
www.mbalsandanski.com