Празник на Катедрата по медицинска биология – празник на медицинското знание и биологичната наука

В традиционното за Катедрата по медицинска биология публично представяне на научни обзори студенти от първи курс презентираха свои разработки по пет актуални биомедицински теми, като показаха знания, нестандартен поглед, креативност и оригиналност.

Събитието е емблематично за Катедрата по медицинска биология и всеки път се превръща в празник за преподавателите от Катедрата, които показват как преподаването се превръща в менторство и за студентите, които показаха по нестандартен начин своята теоретична подготовка, демонстрирайки как академичното познание може да бъде предизвикателство за проучване и задълбочен интерес.

Идеята, организацията, обогатяването и поддържането на това уникално за МУ-Пловдив събитие година след година при все по-засилващ се интерес е заслуга основно на ръководителя на звеното – проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн, която като модератор на събитието и тази година откри по неочакван и нестандартен начин форума с презентацията си за ароматите, миризмите, обонянието, паметта и ароматерапията.

В билингвиален формат на дискусия и презентиране бяха изнесени пет презентации – две от български и три от чуждестранни студенти, подбрани на конкурсен принцип след рецензия на разработеното есе по избраната тема. В рамките на регламентирано време до 7 минути първокурсниците представиха факти, знания, лична трактовка и мнение по актуални теми. Пред пълната аудитория своите презентации направиха:

  • Спас Терзиев на тема „Автофагията – оцеляване или саморазрушение”
  • Владислав Велчев на тема „Стволовите клетки – големите очаквания“
  • Athanasia Daviti на тема „Autoimmune Diseases: The Betrayal of the Immune System?”
  • Anastasia Papadopoulou на тема „Genetic Engineering: Fundamental Basics and Ethics“
  • Leonidas Seventekidis на тема „Neurogenerative Diseases – Molecular Mechanisms

Всички студенти, изнесли презентации, получиха сертификати за успешно представен научен обзор, както и подаръци от Университета.

На събитието присъстваха ръководители, преподаватели и служители от фундаментални и клинични катедри, от Библиотеката на МУ-Пловдив, от центрове и отдели на университета. Традиционно, втора аудитория едва успя да побере студентите от българоезично и англоезично обучение на Университета, както и ученици и преподаватели с интереси в областта на биологията от пловдивската Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“.

„С този традиционен празник за Катедрата, показваме нашата отдаденост не само на изследователска работа, но и на преподаването, което правим с цялата си душа. Гордеем се, че всяко нещо, което сме постигнали е с вдъхновение, ентусиазъм, екипност и много работа“ – каза в поздрава си към участниците и публиката ръководителят на Катедрата проф. Сарафян.

Асистентите от Катедрата по медицинска биология бяха приготвили викторина за публиката с интересни въпроси. Имаше и подаръци за отговорилите вярно.
За настроението на аудиторията пя студентката от МФ на МУ-Пловдив Катерина Михайлова, а Мартин Никулчин, студент от ФДМ, се представи с изпълнения на китара.
Това традиционно събитие се превърна в празник на науката, любознателността и вдъхновението и мотивира младите хора да опознават и обикват биомедицинските науки.