Представители на ЕК с висока оценка за напредъка по проект ПЕРИМЕД

Медицинският университет – Пловдив посрещна делегация от седем представители на Европейската комисия и от Изпълнителната агенция по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководена от проф. дхн Георги Вайсилов – Изпълнителен директор.

Целта на посещението беше да се направи оценка на напредъка от изпълнение на дейностите по проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ (BG05M2OP001-1.002-0005), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Представители на Европейската комисия, ГД „Регионална и селищна политика“ /DG REGIO/, бяха Agnès MONFRET – ръководител на Отдел „Регионална политика“, и Елизабет Киркорова от същия отдел. От страна на управляващия орган участваха представители на Ръководството и на отделите по верификация, финансово планиране, администрация и управление.

Активно участие взеха и членове на Научния съвет от партньорските организации – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография-БАН, София, както и изследователи от научните програми.

Във фокуса на срещата бяха постиженията и индикаторите за изпълнение на проекта за периода след изграждане на научната инфраструктура.
Представителите на Научния съвет обобщиха резултатите във всяка от партньорските организации с презентации и видео материали от осем високотехнологични научни лаборатории. Проф. д-р Мариана Мурджева – координатор на Проекта и ректор на МУ-Пловдив, представи перспективите за оставащите проектни месеци и набеляза мерките за устойчиво продължение на Центъра.

Планирани са: защита на интелектуалната собственост за научните иновации, утвърждаване на портфолиото на новата структура и привличане на заинтересовани потребители и бизнес структури за ефективно сътрудничество и комерсиализация на продуктите на Центъра.

Делегацията посети изградената Система за клетъчно сортиране в Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ при МУ-Пловдив, използвана за изследване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия.

Бяха представени текущите постижения в сферата на мониторинг на критично болни пациенти и демонстрирани в реално време случаи от web базираната система в Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина, на чиято територия е изградена системата.

Дискусията по темата обхвана перспективи за използване и приложение на събраната досега информация за дигитализация на процеси за оптимално взимане на решение в хода на лечебния процес.
Разгледани бяха и новите технологии в Медицинския симулационен тренировъчен център на Университета.

Представителите на ЕК планираха следващо посещение, на което да се отчете практическото приложение на научните резултати върху конкретни пациенти.