Предстоящ конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 към Фонд Научни изследвания

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ще обяви конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти.

Финансират се до 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв., в следните тематични области:
– устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;
– информационни и комуникационни технологии;
– здраве и биомедицина.“​

Крайният срок за подаване на проектни предложения (3 годишен срок за изпълнение) ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса.

Китайската страна е обявила едновременно всички техни конкурси по двустранно сътрудничество с държавите, с които имат споразумения, включително и с България, в края на м. септември, като крайната дата за подаване на предложения в Китай е  27 ноември.

За да бъде допуснато до оценяване проектното предложение трябва да бъде подадено и в двете страни. Необходима е предварителна подготовка и съгласуване на съвместните предложения с потенциалните китайски партньори за паралелно подаване в посочения в тяхната покана срок.

Контакти за допълнителна информация:
Любомира Христова, тел. 0884 222 393, ​е-mail: [email protected]

Център проекти
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД