Предстоящ нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020

Уважаеми представители на Академичния състав,

Одобрен е бюджет до 4 млн. лв. за 2020 г. за провеждане на нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални научни изследвания. Конкурсът насърчава провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на проучвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства.

Допълнително са отпуснати до 1,3 млн. лева за финансиране на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП „Петър Берон и НИЕ“).
С отпуснатата сума се предвижда да бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на финансираните проекти от 2019 г. в размер до 420 000 лв., а с останалите до 880 000 лв. ФНИ ще проведе конкурс за финансиране на нови проектни предложения.

Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации, с цел – емиграцията на научен потенциал се замени с научна мобилност. Стимулират се утвърдени и водещи учени, които въвеждат най-новите научни идеи и постижения в образователния процес във висшите училища.

Изпълнителният съвет на ФНИ ще разгледа възможности за осигуряване и на средства за обявяване на конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти при условия, подобни на конкурса от 2019 г.

Предвижда се конкурсите да бъдат обявени до края на месец юли със срок за подаване на проектните предложения през втората половина на септември.Повече информация, както и насоките за  конкурсите след тяхното съгласуване, ще бъдат публикувани на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“:  https://www.fni.bg/

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД