Пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че  на 20 март 2013 г., от 11,00 часа в Трета аудитория на Аудиторния комплекс в МУ – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №15А, ще се проведе заключителната пресконференция по проект № BG161PO001/1.1-07/2009/011 „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие, държавния бюджет на Република България и собствени средства на Медицински университет – Пловдив.

Предоставяме на вниманието Ви ПОКАНА от името на Ректора на МУ Пловдив, Проф. д-р Стефан Костянев, дмн.

Каним всички желаещи да присъстват !

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност.