Престижна награда за медицински университет-пловдив

ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ

Медицински университет-Пловдив като организация -работодател зае първо място в своята категория и е удостоен с високото отличие за осигуряване на безопасност и здраве при работа на състоялата се на 26.02.2016 г. в гр.София, официална церемония по връчването на „Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 година.

Шестото издание на конкурса за добри практики в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с любезното съдействие на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”. Медицински университет – Пловдив участва в категория 3 по вид икономически дейности в групата на „Големи предприятия“ с над 250 заети. Като подгласници в същата категория са: второ място  – МБАЛ „Токуда Болница София” ЕАД, трето място УМБАЛ „Каспела“ ЕООД.

Наградата за първо място – – статуетка, символ на конкурса и официална грамота връчи г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“и бе получена от г-жа Мария Павлова, експерт ЗБУР на МУ-Пловдив.

Официални гости на церемонията бяха: г-н Тотю Младенов – Съветник на министър-председателя на Р България по въпросите на труда и социалната политика; г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“; инж. Атанас Чернаев – Директор ОИ „ГИТ“ – Пловдив; г-н Александър Загоров – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“;

Събитието беше удостоено и от представители на международни институции: г-н Клод Лоисел – Официален представител на Международната организация по труда; г-жа Карен Макдонъл – Президент на Институцията по безопасност и здраве при работа от Великобритания (IOSH); г-н Георг Ефенбергер – Началник отдел превенция на Aвстрийския институт за обезщетяване на работниците; проф. д-р Йованка Караджинска Бислимовска – Президент на Национален съвет по безопасност и здраве при работа на Р Македония и др.

Високата оценка на журито беше дадена за реалните резултати и устойчиви постижения в областта на безопасността и здравето при работа в Медицински университет – Пловдив. Подобаващо беше оценена политиката, която се провеждапод ръководството на чл.-кор.проф. д-р Стефан Костянев, дмн, Ректор на университета, насочена към изпълнение на благородната цел: опазване живота и здравето на всички работещи и студенти и осигуряване на работна среда за пълноценен трудов живот.

Заслуженият успех е резултат и от ежедневните усилия на всички работещи, отговорно изпълняващи своите трудови задължения при спазване правилата за безопасност. Първото място за МУ-Пловдив е признание както от компетентни специалисти в областта на безопасността и здравето при работа, така и за с всички подобрения, които се правят по работни места. Като доказателство е и фактът, че четвърта поредна година в МУ-Пловдив няма регистрирани трудови злополуки и професионални заболявания.