Престижна награда за принос в развитието на българската онкология за първи път е присъдена на специалист от МУ – Пловдив

Доц. д-р Веселин Попов, дм, специалист по лъчелечение в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ “Св. Георги”, преподавател и млад учен в Катедрата по клинична онкология на МУ–Пловдив беше номиниран и спечели тазгодишната награда СОНМ-МОРЕ “Венец на дързост” за принос в развитието на българската клинична онкология.

Членовете на експертния борд на СОНМ – Съвместна онкологична национална мрежа гласуваха доверие на младия лъчетерапевт, като за първи път в 14-годишната история на конференцията наградата пристига в Пловдив.

Наградата беше връчена по време на откриването на 14-ата Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023, която се провежда от 9 до 12 ноември в Златни пясъци, Варна.

Поздравления за доц. Веселин Попов, дм, ръководител на Катедра по клинична онкология към МФ, МУ – Пловдив и член на АС за спечелената престижна награда ДАРЗАЛАС (“Венец на дързост”) за принос в развитието на българската клинична онкология.

Доц. Попов има защитена дисертация на тема: “Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия”. Доцент е в катедрата по клинична онкология при МУ-Пловдив от 2022 година и понастоящем е научен ръководител на двама докторанти по онкология.
Провежда редица специализации в областта на радиационната онкология с насоченост към високотехнологично лъчелечение (VMAT, IMRT) и радиохирургия (SRS, SRT, SBRT): Regional Training Course on Theranostics and Molecucar Radiotherapy, Brussels, Belgium (2017); 3rd South East European Prostate Cancer Forum, Bucharest (2018); едномесечна специализация по радиохирургия, Германия (ЕП ”Докторант-2”, 2018); ESTRO Pre-meeting Course, Barcelona (2018); обучение по радиохирургия, Истанбул, Турция (2019).
Участва активно в български и международни професионални форуми: ESTRO (Barcelona, 2018; Copenhagen 2022), ELCC (Geneva, 2018), ESMO (Barcelona, 2019; Paris 2021). Поканен като гост-лектор в Symposium on World Cancer Research (Сингапур, 2022). Има редица публикации в рецензирани и индексирани в международна база данни списания, вкл. с IF. Член на Editorial Review Board към списание Technology in Cancer Research & Treatment (IF 3,399).
През 2022 г. публикува монография на тема „Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации“.
Член на Експертен съвет по „Лъчелечение“ към МЗ.
Носител на награда на БЛС за „Лекар на годината“, категория: Ти си нашето бъдеще (2018).