Специалности

Сим център
Сим център

Характеристики на специалности:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве
 • Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Лекарски асистент
 • Помощник-фармацевт
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор
 • Зъботехник
 • Инспектор обществено здраве
 • Инструктор диетично хранене
 • Медицинска козметика
 • Характеристика на специалностите в МУ – Пловдив

  Медицина

  Обучението по специалността Медицина продължава шест години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж. Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка. Успешно дипломираните студенти придобиват образователно-квалификационна степен ОКС Магистър и професионална квалификация Лекар. Формата на обучение е редовна; приемни изпити биология и химия.
  Квалификационна характеристика на специалност „Медицина“, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионална квалификация „Магистър-лекар“

  Начало

  Дентална медицина

  Обучението по специалността Дентална медицина продължава пет години и половина (10 семестъра предклинично и клинично специализирано обучение и 9 месеца преддипломен стаж). Обучението се провежда според съвременните изисквания, като съчетава общомедицински и специални дентални дисциплини. Обучението чрез фантоми в предклиничните и работата с пациенти в клиничните дисциплини позволява ефективна практическа подготовка в самостоятелната работа на студентите по дентална медицина. Издържалите успешно държавните изпити получават ОКС Магистър и професионална квалификация Лекар по дентална медицина. Формата на обучение е редовна; приемни изпити биология и химия.

  Начало

  Фармация

  Обучението по специалността Фармация продължава пет години (9 семестъра теоретическа и практическа подготовка с цел усвояване на знания и умения за фармацевтичната професия и 6 месеца преддипломен стаж). Издържалите успешно държавните изпити получават ОКС Магистър и професионална квалификация Фармацевт. Формата на обучение е редовна; приемни изпити биология и химия.

  Начало

  Управление на здравните грижи

  Обучението по специалността Управление на здравните грижи е от 1997 година и се провежда във Факултета по обществено здраве. Подготовката на студентите е в съответствие с Наредбата за Единни държавни изисквания (ЕДИ) на МОН за придобиване на висше медицинско образование по специалността Управление на здравните грижи с професионална квалификация Ръководител на здравните грижи и Преподавател по практика. Формите на обучение са редовна и задочна.

 • ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи от професионално направление Обществено здраве (Чл. 3 (4) от Наредба за ЕДИ, ДВ бр. 70/29.08.2006 г., изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008 г.). Могат да кандидатстват лица след придобита специалност от професионално направление Здравни грижи с ОКС “специалист по …”. Изпитът е писмен (тест) социална медицина и здравен мениджмънт. Формата на обучение е редовна и задочна. Обучението е с продължителност 5 семестъра, или две и половина учебни години.
  След завършване на образованието си, бакалаврите по „Управление на здравните грижи” ще могат да намерят успешна реализация и бъдещо професионално развитие в различни лечебни заведения и учреждения (болници, ДКЦ, ЗОК, дружества за медицинско застраховане и др.) като старши и главни медицински сестри; специалисти в отделите по здравен мениджмънт; специалисти в здравно-осигурителни и застрахователни организации; органите на държавното управление и др. и като преподаватели по практика на студентите по специалностите от направление „Здравни грижи”.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” да продължат обучението си в ОКС „Магистър”.
 • ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи, професионално направление Обществено здраве (Чл. 3.(1) от Наредба за ЕДИ, ДВ бр. 70/29.08.2006 г. изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008 г). Могат да кандидатстват лица след придобита ОКС Бакалавър по същата специалност или приравнените на нея по наредбата. Изпитът е писмен и устен по социална медицина и здравен мениджмънт. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра.
 • По време на обучението си студентите в магистърската програма по „Управление на здравните грижи” профилират и задълбочават теоретичните си познания и практически умения по управление на здравните грижи. Тези знания и умения ще им позволят да работят самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление – болници, болнични отделения, диагностично-консултативни и медицински центрове, медико-диагностични лаборатории, практики за първична медицинска помощ, хосписи и др., за които се изисква образователно-квалификационна степен „магистър” (главни медицински сестри, старши медицински сестри, мениджъри на болнични отделения, експерти по управление на човешките ресурси в здравеопазването, експерти в агенции по оценяване и акредитация, по стандартизация и контрол на качеството и др.)
  Педагогическата квалификация на магистрите по „Управление на здравните грижи”, придобита по време на курса на обучение, дава възможност на дипломиралите се да работят като преподаватели на студентите по специалностите от направление „Здравни грижи” – медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, зъботехник, рентгенов лаборант и др., осигурявайки съвременно ниво на обучение.
  ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи от професионално направление Обществено здраве (Чл. 3(2) и (3) от Наредба за ЕДИ, ДВ бр. 70/29.08.2006г., изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008 г.).). Могат да кандидатстват лица след придобита специалност Медицинска сестра или Акушерка (ОКС Бакалавър), както и приравнените на тях по реда на § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 85 от 2005 г.), а също и след придобита специалност от професионално направление Здравни грижи на ОКС Специалист по … и една от специалностите: Социални дейности; Социална педагогика; Социален мениджмънт или Здравен мениджмънт. Конкурсния изпит е писмен (тест) и устен по социална медицина и здравен мениджмънт. Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра.
  По време на обучението си студентите в магистърската програма по „Управление на здравните грижи” профилират и задълбочават теоретичните си познания и практически умения по управление на здравните грижи. Тези знания и умения ще им позволят да работят самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление – болници, болнични отделения, диагностично-консултативни и медицински центрове, медико-диагностични лаборатории, практики за първична медицинска помощ, хосписи и др., за които се изисква образователно-квалификационна степен „магистър” (главни медицински сестри, старши медицински сестри, мениджъри на болнични отделения, експерти по управление на човешките ресурси в здравеопазването, експерти в агенции по оценяване и акредитация, по стандартизация и контрол на качеството и др.
  Педагогическата квалификация на магистрите по „Управление на здравните грижи”, придобита по време на курса на обучение, дава възможност на дипломиралите се да работят като преподаватели на студентите по специалностите от направление „Здравни грижи” – медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, зъботехник, рентгенов лаборант и др., осигурявайки съвременно ниво на обучение.

  Начало

  Обществено здраве и здравен мениджмънт

  Обучението по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт (ОКС Магистър), е задочно с продължителност два семестъра. Могат да кандидатстват завършилите медицина, дентална медицина, фармация, икономика, право и др. (придобили бакалавърска или друга магистърска степен). Изпитът е писмен (тест) с устно събеседване по социална медицина и здравен мениджмънт. Обучението цели да запознае студентите с управлението на здравните дейности, тяхното координиране, интегриране и оценка.
  В учебните програми са заложени анализ на съвременните проблеми в системата на здравеопазване и управление на здравните дейности, ролята на здравния мениджър в процеса на здравните дейности, въведение в мениджмънта на качеството в здравеопазването. Оформяне на нов стил на управленческо мислене, запознаване и усвояване на основните стъпки и елементи на вземане на управленско решение.
  Завършилите, освен като управители на лечебни заведения, могат да заемат ръководни длъжности в структури и отдели на Министерството на здравеопазването, Медицински университети и колежи, Регионални здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и РЗОК по места, в различни типове болнични лечебни заведения, диагностично-консултативни центрове и други структури, съгласно закона за лечебните заведения.

  Начало

  Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве

  Обучението по специалността Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), професионално направление Обществено здраве напълно съответства на мисията на МУ – Пловдив за подготовка на високо квалифицирани кадри в управлението на здравните и социални грижи, с оглед максималното задоволяване на потребностите на гражданите и оптимизиране на качествените и количествени аспекти на тяхното здраве. За специалността “Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве” (ОКС Магистър), могат да кандидатстват завършилите висше образование (ОКС Бакалавър или Магистър) по социални дейности и социална педагогика, управление на здравните грижи, както и с различно образование от социалната област (педагози, икономисти и др.).
  Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра. Изпитът е писмен (тест) с устно събеседване по социална медицина и здравен мениджмънт.
  Завършилите могат да заемат управленски длъжности в социалната и здравната сфера, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, да бъдат ръководители на медико-социални заведения, директори на детски ясли, заведения в общността, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, медико-социални дейности и др.
  Начало

  Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение

  Обучението по специалността Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (ОКС Магистър) е задочно, със срок от две години (4 семестъра) и с прием от учебната 2016/2017 г. Кандидат-студентите полагат изпит – писмен (тест) и устен по социална медицина и здравен мениджмънт.
  Обучението се извършва по съвременни учебни планове и програми, отговарящи на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за магистратурите и на ЕДИ, при отлични материални условия и от квалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини. Съобразено е с опита на редица Европейски страни, както и на медицинските университети, подготвящи такъв вид специалисти в България.
  Завършилите придобиват специфични професионални умения, насочени към формиране на компетенции за поддържане на здравето, осъществяване на промоция и профилактика, възстановяване на нарушените функции и преодоляване на последиците от различни заболявания и нарушения, както и реадаптацията на болния човек.
  Начало

  Медицинска сестра

  Специалността Медицинска сестра (ОКС Бакалавър) е открита през 1942 г. Обучението на студентите се провежда във Факултета по обществено здраве, съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма.
  По време на подготовката си студентите получават необходимите знания и умения за прилагане на качествени сестрински грижи, свързани с: промоция на здравето; профилактика и лечение на заболяванията в болничната и извънболничната помощ; детски заведения за отглеждане и възпитание; училищни кабинети; старчески домове и други социални заведения.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Медицинска сестра” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве.
  Начало

  Акушерка

  Специалността „Акушерка“ (ОКС Бакалавър) е открита през 1945 г. Обучението на студентите се провежда във Факултета по обществено здраве съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика, и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма.
  Основната задача на специалността е формиране на знания, умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки, новородени, жените с гинекологични заболявания; семейното планиране.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Акушерка” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве.
  Начало

  Лекарски асистент

  В специалността “Лекарски асистент” (ОКС Бакалавър) продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма и се провежда във Факултета по обществено здраве, съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти.
  Подготвените специалисти могат да извършат самостоятелно или в екип, под ръководството на лекар, квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия. За изпълнение на многостранните и отговорни задачи лекарският асистент притежава солидни знания относно профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на различните заболявания. Извършва превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания.
  Лекарският асистент може да се реализира: в лечебни и здравни заведения от националната система на здравеопазването, включително в многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, в болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; ЦСМП и НМП като помощник на лекаря в състав на спешния екип или като самостоятелен екип; индивидуални и/или групови практики за първична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения; медицински кабинети към производствени предприятия и други стопански обекти, хотели, ведомствени почивни станции, детски ученически лагери и други туристически обекти; здравни кабинети към: детски и учебни заведения, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи към Министерството на образованието и науката; специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца и младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване; до-мовете за медико-социални грижи; диспансери и хосписи; в „Гражданска защита” и всички структури, свързани с аварийно-спасителни дейности при бедствия, аварии и катастрофи; медицински екипи при спортни мероприятия; служби по трудова медицина; Българския червен кръст и други неправителствени организации; Медицински висши учебни заведения и Факултети по Обществено здраве и здравни грижи.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Лекарски асистент” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве.
  Начало

  В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ СЕ ПОДГОТВЯТ СТУДЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО:

  Помощник фармацевт

  Специалността Помощник фармацевт е разкрита през 1961 г. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Помощник-фармацевтът е специалист, който участва активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. Специалистите, които се подготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми, билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали. Те се реализират в аптеки, аптечни складове, галеново-фасовъчни лаборатории, фармацевтично производство, дрогерии и санитарни магазини.

  Начало

  Медицински лаборант

  Специалността Медицински лаборант. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Подготвят се кадри с многопрофилна квалификация за реализация в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични, както и за други специализирани лаборатории.

  Начало

  Рентгенов лаборант

  Специалността Рентгенов лаборант е създадена през 1972 г. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Подготвят се рентгенови лаборанти с необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и други науки. Кадрите получават възможност да изпълняват дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и други области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, като подпомагат диагностичния и лечебния процес.

  Начало

  Рехабилитатор

  Специалността Рехабилитатор е създадена през 1973 г. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Подготвят се медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформираните физикални фактори в областите: кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение. Участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията. Завършилите специалисти се реализират в отделения по: физикална терапия и рехабилитация, болници за активно лечение, ДКЦ, хосписи, социални домове, дом Майка и дете, спортни центрове, фитнес зали и клубове.

  Начало

  Зъботехник

  Специалността Зъботехник е разкрита през 1974 година. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Завършилите специалността се реализират професионално в самостоятелни медико-технически лаборатории, в които изпълняват планирани от лекарите по дентална медицина зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати. Задачите на зъботехника се определят от многообразието на изработваните протезни конструкции и апарати.

  Начало

  Инспектор по обществено здраве


  С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол.
  В Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив се провежда обучение по специалност Инспектор по обществено здраве“ от регулираните професии на образователно – квалификационна степен „професионален бакалавър“.

  Съгласно Закона за здравето „Инспектора по обществено здраве“ е държавен служител и единствено той има правото да осъществява Държавен здравен контрол с цел превенция и поддържане на общественото здраве.

  В Медицински колеж – Пловдив специалността „Инспектор по обществено здраве“ е създадена през 2000 година. В нея се подготвят специалисти имащи правото да осъществяват контрол в областта на храните и храненето; обектите с обществено предназначение; на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението и факторите на работната и жизнената среда. Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение на правно – нормативните изискванията на националното и европейското законодателство.

  Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (протокол №22/28.09.2017г.) с добра обща оценка със срок на валидност на акредитацията 5 години и капацитет от 90 студента.

  Завършилите специалността могат да работят в:

  Във всички отдели на Регионалните здравни инспекции в страната;
  Във всички Областните дирекции по безопасност на храните в отделите Контрол на храните и Граничен контрол;
  Службите по трудова медицини като специалисти по здравословни и безопасни условия на труд;
  В служби по здравеопазване в състава на общинските администрации в страната;
  Дентални кабинети като дентални асистенти;
  Дрогери;
  Частни и публични фирми като Медицински представители и дистрибутори на козметични средства и хранителни добавки;
  Комисия за защита на потребителите, закрила на детето и други неправителствени и ведомствени организации.
  Завършилите специалността имат възможност да продължат образованието си в образователно – квалификационна степен „магистър“ по специалност „Опазване и контрол на обществено здраве“ и други.

  Начало

  Инструктор диетично хранене

  Специалността Инструктор диетично хранене е създадена през 2015 година. Обучението се провежда в редовна форма и продължава три години (шест семестъра). Специалността подготвя инструктури по диетично хранене, притежаващи необходимите общи и специализирани медицински знания за храненето като биологичен и социален процес, за храните като елемент на околната среда.

  Начало

  Медицинска козметика

  Специалността Медицинска козметика е създадена през 2015 г. Срокът на обучение е три години (шест семестъра). Завършилите специалността притежават професионални умения, даващи им възможност да изпълняват различни дейности за поддържане на здравето на кожата, подбора на необходимите медико-профилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури, които да подобряват и забавят възрастовите промени и коригират кожните несъвършенства.

  Завършилите Медицинския колеж имат възможност да продължат образованието си за придобиване на ОКС Бакалавър и Магистър в професионалното направление Здравни грижи и да повишават квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.
  Начало