Специалности

Сим център
Сим център

Характеристики на специалности:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории
 • Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология
 • Медицинска речева и езикова патология
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве
 • Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (4 семестъра)
 • Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (2 семестъра)
 • Фармацевтичен бизнес мениджмънт
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Лекарски асистент
 • Помощник-фармацевт
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор
 • Зъботехник
 • Инспектор обществено здраве
 • Инструктор диетично хранене
 • Медицинска козметика
 • Характеристики на специалностите в МУ – Пловдив

  Медицина

  Обучението по специалността Медицина продължава шест години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж. Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка. Успешно дипломираните студенти придобиват образователно-квалификационна степен ОКС Магистър и професионална квалификация Лекар. Формата на обучение е редовна; приемни изпити биология и химия.
  Квалификационна характеристика на специалност „Медицина“, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионална квалификация „Магистър-лекар“

  Начало

  Дентална медицина

  Обучението по специалността Дентална медицина продължава пет години и половина (10 семестъра предклинично и клинично специализирано обучение и 9 месеца преддипломен стаж). Обучението се провежда според съвременните изисквания, като съчетава общомедицински и специални дентални дисциплини. Обучението чрез фантоми в предклиничните и работата с пациенти в клиничните дисциплини позволява ефективна практическа подготовка в самостоятелната работа на студентите по дентална медицина. Издържалите успешно държавните изпити получават ОКС Магистър и професионална квалификация Лекар по дентална медицина. Формата на обучение е редовна; приемни изпити биология и химия.

  Начало

  Фармация

  Обучението по специалността Фармация продължава пет години (9 семестъра теоретическа и практическа подготовка с цел усвояване на знания и умения за фармацевтичната професия и 6 месеца преддипломен стаж). Издържалите успешно държавните изпити получават ОКС Магистър и професионална квалификация Фармацевт. Формата на обучение е редовна; приемни изпити биология и химия.

  Начало

  Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории

  Начало

  Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология

  Начало

  Медицинска речева и езикова патология

  Специалността Медицинска речева и езикова патология (МРЕП) е нова научно-базирана магистърска програма. Тя е първа по рода си в България и Източна Европа. Има за цел да обучава висококвалифицирани специалисти – речеви и езикови патолози за работа с пациенти с различни комуникативни нарушения основно в доболничната, болнична и извънболнична система, както и в частния сектор.
  Магистърската програма е предназначена за две групи потенциални кандидат-студенти:
  За дипломирани специалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионално направление 7.4. Обществено здраве – Логопедия, като обучението е с продължителност два семестъра.
  Изисквания за кандидатстване: диплома за завършено висше образование;
  За дипломирани неспециалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в други професионални направления от област 7. Здравеопазване и спорт като 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4. Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи, както и от професионални направления като 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности, 1.2. Педагогика и др. – с продължителност четири семестъра.
  Изисквания за кандидатстване: диплома за завършено висше образование.
  Кандидатите се класират по среден успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.
  Формата на обучение е редовна.
  Магистърската програма представлява интеграция на научно-базирано академично и клинично знание и формира специфични клинични умения, които студентите ще развият основно върху комуникативни нарушения, които се срещат при пациенти с различни заболявания като предоставя възможност речевата и езикова топика да се изучават от позиция на заболявания, причини, клинични симптоми, и патофизиология като се използват модели и средства, разработени в медицинските науки.
  Завършването на магистърската програма покрива международните стандарти за обучение на специалисти в тази нова област на речевата и езикова патология. Специализиращата подготовка предполага формиране на знания и професионални компетенции за следните комуникативни нарушения, които попадат в обхвата на медицинската речева и езикова патология:

 • гласови нарушения;
 • плавностни нарушения;
 • неврокогнитивни комуникативни нарушения;
 • неврологично-базирани комуникативни нарушения (афазии, дизартрии);
 • комуникативни нарушения вследствие увреди на орофациалния апарат;
 • речеви моторни нарушения и др.
 • Дипломираните медицински речеви и езикови патолози могат да работят в следните държавни и частни институции: болници, медицински центрове, рехабилитационни центрове, социална и образователна мрежа. Могат да упражняват и частна практика.
  Програмата включва партньорство с три американски университета: Michigan State University, East Carolina University и Southern University of California – LA, които осигуряват чуждестранни гост-преподаватели по речева и езикова патология в рамките на международни програми като Фулбрайт и Еразъм+. Допълнително студентите ще имат възможност да специализират 1 семестър в тези университети, както и в Европейски университети като Gent University, Белгия; Karolinska Institute, Стокхолм, Швеция; UPSAALA University, Швеция; Melipol University, Istanbul, Турция; Университет Катовице, Полша и др.

  Начало

  Управление на здравните грижи

  Обучението по специалността Управление на здравните грижи е от 1997 година и се провежда във Факултета по обществено здраве. Подготовката на студентите е в съответствие с Наредбата за Единни държавни изисквания (ЕДИ) на МОН за придобиване на висше медицинско образование по специалността Управление на здравните грижи с професионална квалификация Ръководител на здравните грижи и Преподавател по практика. Формите на обучение са редовна и задочна.

 • ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи от професионално направление Обществено здраве (Чл. 3 (4) от Наредба за ЕДИ, ДВ бр. 70/29.08.2006 г., изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008 г.). Могат да кандидатстват лица след придобита специалност от професионално направление Здравни грижи с ОКС “специалист по …”. Изпитът е писмен (тест) социална медицина и здравен мениджмънт. Формата на обучение е редовна и задочна. Обучението е с продължителност 5 семестъра, или две и половина учебни години.
  След завършване на образованието си, бакалаврите по „Управление на здравните грижи” ще могат да намерят успешна реализация и бъдещо професионално развитие в различни лечебни заведения и учреждения (болници, ДКЦ, ЗОК, дружества за медицинско застраховане и др.) като старши и главни медицински сестри; специалисти в отделите по здравен мениджмънт; специалисти в здравно-осигурителни и застрахователни организации; органите на държавното управление и др. и като преподаватели по практика на студентите по специалностите от направление „Здравни грижи”.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” да продължат обучението си в ОКС „Магистър”.
 • ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи, професионално направление Обществено здраве (Чл. 3.(1) от Наредба за ЕДИ, ДВ бр. 70/29.08.2006 г. изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008 г). Могат да кандидатстват лица след придобита ОКС Бакалавър по същата специалност или приравнените на нея по наредбата. Изпитът е писмен (тест) по Социална медицина и здравен мениджмънт. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра.
  По време на обучението си студентите в магистърската програма по „Управление на здравните грижи” профилират и задълбочават теоретичните си познания и практически умения по управление на здравните грижи. Тези знания и умения ще им позволят да работят самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление – болници, болнични отделения, диагностично-консултативни и медицински центрове, медико-диагностични лаборатории, практики за първична медицинска помощ, хосписи и др., за които се изисква образователно- квалификационна степен „магистър” (главни медицински сестри, старши медицински сестри, мениджъри на болнични отделения, експерти по управление на човешките ресурси в здравеопазването, експерти в агенции по оценяване и акредитация, по стандартизация и контрол на качеството и др.)
  Педагогическата квалификация на магистрите по „Управление на здравните грижи”, придобита по време на курса на обучение, дава възможност на дипломиралите се да работят като преподаватели на студентите по специалностите от направление „Здравни грижи” – медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, зъботехник, рентгенов лаборант и др., осигурявайки съвременно ниво на обучение.
 • ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи от професионално направление Обществено здраве (Чл. 3(2) и (3) от Наредба за ЕДИ, ДВ бр. 70/29.08.2006г., изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008 г.).). Могат да кандидатстват лица след придобита специалност Медицинска сестра или Акушерка (ОКС Бакалавър), както и приравнените на тях по реда на § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 85 от 2005 г.), а също и след придобита специалност от професионално направление Здравни грижи на ОКС Специалист по … и една от специалностите: Социални дейности; Социална педагогика; Социален мениджмънт или Здравен мениджмънт. Приемът се извършва с писмен изпит (тест) и устно събеседване по Социална медицина и здравен мениджмънт, и среден успех от предходната образователна степен не по-малък от „Добър“. Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра.
  По време на обучението си студентите в магистърската програма по „Управление на здравните грижи” профилират и задълбочават теоретичните си познания и практически умения по управление на здравните грижи. Тези знания и умения ще им позволят да работят самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление – болници, болнични отделения, диагностично-консултативни и медицински центрове, медико-диагностични лаборатории, практики за първична медицинска помощ, хосписи и др., за които се изисква образователно-квалификационна степен „магистър” (главни медицински сестри, старши медицински сестри, мениджъри на болнични отделения, експерти по управление на човешките ресурси в здравеопазването, експерти в агенции по оценяване и акредитация, по стандартизация и контрол на качеството и др.
  Педагогическата квалификация на магистрите по „Управление на здравните грижи”, придобита по време на курса на обучение, дава възможност на дипломиралите се да работят като преподаватели на студентите по специалностите от направление „Здравни грижи” – медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, зъботехник, рентгенов лаборант и др., осигурявайки съвременно ниво на обучение.
 • Начало

  Обществено здраве и здравен мениджмънт

  Обучението по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт (ОКС Магистър), е задочно с продължителност два семестъра. Могат да кандидатстват завършилите медицина, дентална медицина, фармация, икономика, право и др. (придобили бакалавърска или друга магистърска степен). Приемът се извършва по документи на базата на среден успех от дипломата за придобито ОКС Бакалавър и/или Магистър, не по-нисък от Добър.
  Обучението цели да запознае студентите с управлението на здравните дейности, тяхното координиране, интегриране и оценка.
  В учебните програми са заложени анализ на съвременните проблеми в системата на здравеопазване и управление на здравните дейности, ролята на здравния мениджър в процеса на здравните дейности, въведение в мениджмънта на качеството в здравеопазването. Оформяне на нов стил на управленческо мислене, запознаване и усвояване на основните стъпки и елементи на вземане на управленско решение.
  Завършилите, освен като управители на лечебни заведения, могат да заемат ръководни длъжности в структури и отдели на Министерството на здравеопазването, Медицински университети и колежи, Регионални здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и РЗОК по места, в различни типове болнични лечебни заведения, диагностично-консултативни центрове и други структури, съгласно закона за лечебните заведения.

  Начало

  Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве

  Обучението по специалността Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), професионално направление Обществено здраве напълно съответства на мисията на МУ-Пловдив за подготовка на високо квалифицирани кадри в управлението на здравните и социални грижи, с оглед максималното задоволяване на потребностите на гражданите и оптимизиране на качествените и количествени аспекти на тяхното здраве. За специалността “Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве” (ОКС Магистър), могат да кандидатстват завършилите висше образование (ОКС Бакалавър или Магистър) по социални дейности и социална педагогика, управление на здравните грижи, както и с различно образование от социалната област (педагози, икономисти и др.).
  Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра. Приемът се извършва по документи на базата на среден успех от дипломата за придобито ОКС Бакалавър и/или Магистър, не по-нисък от Добър.
  Завършилите могат да заемат управленски длъжности в социалната и здравната сфера, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, да бъдат ръководители на медико-социални заведения, директори на детски ясли, заведения в общността, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, медико-социални дейности и др.

  Начало

  Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (4 семестъра)

  Обучението по специалността Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (ОКС Магистър) е задочно, със срок от две години (4 семестъра), след придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по „Здравни грижи” („Рехабилитатор”). Приемът се извършва по документи на базата на среден успех от дипломата за придобито ОКС Бакалавър и/или Магистър, не по-нисък от Добър.
  Обучението се извършва по съвременни учебни планове и програми, отговарящи на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за магистратурите и на ЕДИ, при отлични материални условия и от квалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини. Съобразено е с опита на редица Европейски страни, както и на медицинските университети, подготвящи такъв вид специалисти в България.
  Завършилите придобиват специфични професионални умения, насочени към формиране на компетенции за поддържане на здравето, осъществяване на промоция и профилактика, възстановяване на нарушените функции и преодоляване на последиците от различни заболявания и нарушения, както и реадаптацията на болния човек.

  Начало

  Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (2 семестъра)

  Обучението по специалността „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” се провежда в задочна форма и продължава 1 години (два семестъра) с общ хорариум 1800 учебни часа и 75 учебни кредита.
  Приемът се извършва по документи на базата на среден успех от дипломата за придобито ОКС Бакалавър и/или Магистър, не по-нисък от Добър.
  Програмата е предназначена за специалисти с висше образование с ОКС „бакалавър“ по специалностите „Кинезитерапия“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Ерготерапия“; с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; специалност „Спорт“ с професионална квалификация „Треньор по кондиционна тренировка“, „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“, „Спортен аниматор“, „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“,…и др. от област 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3…„Педагогика на обучението по физическо възпитание“.

  Специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” отговаря на обществените потребности от нов тип специалисти, подготвени да участват в комплексната рехабилитация на пациенти при различни дисфункции и поддържане на здравето чрез осъществяване на здравна промоция и профилактика посредством адаптирана двигателна активност и спорт.
  Ползвайки традицията на обучението на кинезитерапевти, медицински рехабилитатори, ерготерапевти и специалисти в областта на адаптирания спорт и приобщаващо физическо образование в съчетание с техническите иновации, специалността е насочена към повишаване качеството на рехабилитационната услуга в условията на реформираща се здравна и социална система. Магистърската програма е предназначена за широк кръг специалисти и представлява интеграция на научно-базирано академично и клинично знание с възможности за осъществяване на физическа активност и спорт като средство за социална адаптация и интеграция на хора с увреждания.
  Студентите ще изградят специфични медико-биологични познания в областта на здравната профилактика, кинезитерапия и спортна анимация за нуждите и предлагането на спортно-възстановителни програми за удовлетворяване потребностите на рекреативния СПА туризъм.

  Начало

  Фармацевтичен бизнес мениджмънт

  Обучението по специалност Фармацевтичен бизнес мениджмънт по професионално направление „Здравни грижи“ се провежда в задочна форма и продължава 2 години (четири семестъра) с общ хорариум 3600 учебни часа и 135 учебни кредита. Програмата е предназначена за специалисти с Образователно квалификационна степен „Професионален бакалавър” специалност „Помощник-фармацевт”.
  Приемът се извършва по документи на базата на среден успех от дипломата за придобито ОКС Бакалавър и/или Магистър, не по-нисък от Добър.
  Обучението е съобразено с опита на редица Европейски страни, както и на медицинските университети, подготвящи такъв вид специалисти в България.
  В процеса на обучение у бъдещите специалисти ще бъдат формирани професионални умения и навици, съответстващи на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“.
  Фармацевтичният мениджър е мултидисциплинарен специалист, който участва в управлението, икономиката и лекарствената политика на фармацевтичния сектор в нашата страна. Той трябва да притежава висока квалификация, необходима обща култура, да се стреми към изучаването на новостите в областта на фармацията, икономиката и да съдейства за развитието на рационална лекарствена употреба и да промотира здравето в страната ни.
  Фармацевтичният мениджър участва в организацията и управлението на фармацевтичния и здравния сектор, борави с икономическите и управленските аспекти на лекарство снабдителния процес, фармацевтични грижи и фармаковиджилънс, в административната област на фармацевтичната регулация.
  По време на двегодишния курс на обучение магистърът по „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ трябва да овладее фундаментални, специални и практически знания и умения в областта на:

 • Икономика (фармакоикономика, счетоводство, финансов мениджмънт, статистически анализи, ценообразуване)
 • Право (правно регулиране на фармацевтичния сектор)
 • Информационни системи в здравеопазването и фармацията
 • Лекарствени продукти (влияние върху човешкия организъм, изпитвания, производство, безопасност, лекарствена политика и пазарен достъп на лекарства)
 • Мениджмънт (лидерство, стратегическо управление, управление на човешките ресурси, системи за управление на качеството, бизнес планиране, предприемачество)
 • Маркетинг (маркетингови анализи и стратегии, управление на продажбите, търговско представителство, дистрибуционна политика, реклама)
 • Фармацевтични грижи (при специфични заболявания, интегрирани грижи, взаимодействия между храни и лекарства)
 • Фундаменталните дисциплини дават основа за изучаване на обществените и здравните науки с насоченост към фармацевтичния сектор.
  Специалните дисциплини осигуряват необходимите за фармацевтичния мениджър специфични знания в областта на фармацевтичните, икономически и управленски дисциплини.
  Практическите дисциплини дават възможност за придобиване на знания и умения в практически аспект, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния бизнес и здравеопазването.
  Реализация на завършилите магистри по „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“
  Полученото висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” ще позволява на фармацевтичния мениджър да се реализира успешно в различни области на фармацевтичния и здравния сектор.
  Фармацевтичния мениджър може да работи на управленско ниво:

 • Управление и администрация на международни и национални фармацевтични фирми и представителства, козметични фирми, търговци на едро и дребно с лекарствени продукти.
 • Здравноосигурителни организации и институции, застрахователни компании.
 • Организации, чиято дейност е свързана непосредствено с фармацевтичния сектор – фирми за клинични проучвания, доставчици, консултантски фирми и др.
 • Органи на държавната администрация, формиращи и провеждащи националната лекарствена политика и регулиращи фармацевтичния сектор.
 • Научноизследователски институти, в клинични и токсикологични лаборатории, лаборатории на РЗИ, ИАЛ.
 • Фармацевтични заводи, като участва в управление на продажбите, маркетинга, PR и HR мениджмънта.
 • Начало

  Медицинска сестра

  Специалността Медицинска сестра (ОКС Бакалавър) е открита през 1942 г. Обучението на студентите се провежда във Факултета по обществено здраве, съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма.
  По време на подготовката си студентите получават необходимите знания и умения за прилагане на качествени сестрински грижи, свързани с: промоция на здравето; профилактика и лечение на заболяванията в болничната и извънболничната помощ; детски заведения за отглеждане и възпитание; училищни кабинети; старчески домове и други социални заведения.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Медицинска сестра” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве.
  Начало

  Акушерка

  Специалността Акушерка (ОКС Бакалавър) е открита през 1945 г. Обучението на студентите се провежда във Факултета по обществено здраве съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика, и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма.
  Основната задача на специалността е формиране на знания, умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки, новородени, жените с гинекологични заболявания; семейното планиране.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Акушерка” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве.
  Начало

  Лекарски асистент

  В специалността Лекарски асистент (ОКС Бакалавър) продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма и се провежда във Факултета по обществено здраве, съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти.
  Подготвените специалисти могат да извършат самостоятелно или в екип, под ръководството на лекар, квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия. За изпълнение на многостранните и отговорни задачи лекарският асистент притежава солидни знания относно профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на различните заболявания. Извършва превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания.
  Лекарският асистент може да се реализира: в лечебни и здравни заведения от националната система на здравеопазването, включително в многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, в болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; ЦСМП и НМП като помощник на лекаря в състав на спешния екип или като самостоятелен екип; индивидуални и/или групови практики за първична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения; медицински кабинети към производствени предприятия и други стопански обекти, хотели, ведомствени почивни станции, детски ученически лагери и други туристически обекти; здравни кабинети към: детски и учебни заведения, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи към Министерството на образованието и науката; специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца и младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване; до-мовете за медико-социални грижи; диспансери и хосписи; в „Гражданска защита” и всички структури, свързани с аварийно-спасителни дейности при бедствия, аварии и катастрофи; медицински екипи при спортни мероприятия; служби по трудова медицина; Българския червен кръст и други неправителствени организации; Медицински висши учебни заведения и Факултети по Обществено здраве и здравни грижи.
  Получената подготовка дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Лекарски асистент” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве.
  Начало

  В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ СЕ ПОДГОТВЯТ СТУДЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО:

  Помощник фармацевт

  Специалността Помощник фармацевт е разкрита през 1961 г. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Помощник-фармацевтът е специалист, който участва активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. Специалистите, които се подготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми, билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали. Те се реализират в аптеки, аптечни складове, галеново-фасовъчни лаборатории, фармацевтично производство, дрогерии и санитарни магазини.

  Начало

  Медицински лаборант

  Специалността Медицински лаборант е със срок на обучение три години (6 семестъра). Подготвят се кадри с многопрофилна квалификация за реализация в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични, както и за други специализирани лаборатории.

  Начало

  Рентгенов лаборант

  Специалността Рентгенов лаборант е създадена през 1972 г. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Подготвят се рентгенови лаборанти с необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и други науки. Кадрите получават възможност да изпълняват дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и други области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, като подпомагат диагностичния и лечебния процес.

  Начало

  Рехабилитатор

  Специалността Рехабилитатор е създадена през 1973 г. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Подготвят се медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформираните физикални фактори в областите: кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение. Участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията. Завършилите специалисти се реализират в отделения по: физикална терапия и рехабилитация, болници за активно лечение, ДКЦ, хосписи, социални домове, дом Майка и дете, спортни центрове, фитнес зали и клубове.

  Начало

  Зъботехник

  Специалността Зъботехник е разкрита през 1974 година. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). Завършилите специалността се реализират професионално в самостоятелни медико-технически лаборатории, в които изпълняват планирани от лекарите по дентална медицина зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати. Задачите на зъботехника се определят от многообразието на изработваните протезни конструкции и апарати.

  Начало

  Инспектор по обществено здраве

  Специалността Инспектор по обществено здраве е създадена през 2000 година. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). В нея се подготвят инспектори по обществено здраве с необходимите познания по специални, медико-биологични, хуманитарни, социални и други науки, даващи им възможност да осъществяват профилактика и здравен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на труда, хигиената на храненето, хигиената на детско-юношеската възраст, епидемиологията. Завършилите се реализират във всички отделения на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, службите по трудова медицина, комисиите по екология.

  Начало

  Инструктор диетично хранене

  Специалността Инструктор диетично хранене е създадена през 2015 година. Обучението се провежда в редовна форма и продължава три години (шест семестъра). Специалността подготвя инструктори по диетично хранене, притежаващи необходимите общи и специализирани медицински знания за храненето като биологичен и социален процес, за храните като елемент на околната среда.

  Начало

  Медицинска козметика

  Специалността Медицинска козметика е създадена през 2015 г. Срокът на обучение е три години (шест семестъра). Завършилите специалността притежават професионални умения, даващи им възможност да изпълняват различни дейности за поддържане на здравето на кожата, подбора на необходимите медико-профилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури, които да подобряват и забавят възрастовите промени и коригират кожните несъвършенства.

  Завършилите Медицинския колеж имат възможност да продължат образованието си за придобиване на ОКС Бакалавър и Магистър в професионалното направление Здравни грижи и да повишават квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.
  Начало