КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛНОСТ „MЕДИЦИНА“ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МАГИСТЪР-ЛЕКАР“