Изпити

Студенти
Студенти

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2024

  СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
  Чл. 11. (1) Кандидат-студентите полагат състезателните изпити (Приложение № 1) на книжовен български език.
  (2) Конкурсните изпити са анонимни.
  (3) Конкурсните изпитни са по програми, изготвени от Председателите на изпитните комисии и утвърдени от Академичния съвет на МУ-Пловдив.
  (4) Кандидатите за: Медицина, Дентална медицина, Фармация полагат изпит по биология и химия в един и същи ден, с обща продължителност 4 часа и без прекъсване.
  (5) Кандидатите за: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Помощник-фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика полагат изпит по:

  • етика – писмен изпит с продължителност 2 часа;

  (6) Кандидатите за специалността Зъботехник полагат изпити по:

  • етика – писмен изпит с продължителност 2 часа и;
  • скулптиране (продължителност 5 часа).

  (7) Кандидатите за специалност Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) полагат изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт – писмен изпит (тест) с продължителност 2 часа.
  (8) Кандидатите за специалност Управление на здравните грижи (ОКС Магистър – 3 семестъра) полагат писмен изпит (тест) по Социална медицина и здравен мениджмънт. Кандидатите за специалност Управление на здравните грижи (ОКС Магистър – 2 семестъра) приемът е с писмен изпит (тест) по Социална медицина и здравен мениджмънт.
  (9) Приемът на студенти за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт (ОКС Магистър); Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър); Фармацевтичен бизнес мениджмънт, ОКС Магистър и Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (ОКС Магистър), 4 семестъра се извършва по документи.
  (10) Кандидатите, лауреати на национална и/или международна олимпиада по биология и/или химия от учебната 2023/2024 г. не полагат конкурсни изпити по съответната дисциплина.
  При представяне на удостоверение от МОН на лауреатите на олимпиади се признава оценка отличен 6,00 за дисциплината, която е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по ред установен с този правилник.
  (11) Всеки изпит се провежда съгласно методичните указания дадени след програмата за конкурсния изпит по дадената специалност.

Кандидатстудентски изпити за 2024 г. (Приложение № 1)
Прием с финансиране от Държавния бюджет
Специалност Място на обучение ОКС Изпит Изпитна дата
Медицина Пловдив Магистър, редовно обучение Биология и Химия 01 юли 2024 г.
Дентална медицина
Фармация
Медицинска сестра Пловдив Бакалавър, редовно обучение Етика 03 юли 2024 г.
Акушерка
Лекарски асистент
Управление на здравните грижи Пловдив Бакалавър, редовно обучение Социална медицина и организация на здравеопазването 04 юли 2024 г.
Рехабилитатор Пловдив Професионален бакалавър, редовно обучение Етика 03 юли 2024 г.
Помощник фармацевт
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено здраве
Инструктор диетично хранене
Медицинска козметика
Зъботехник Пловдив Професионален бакалавър, редовно обучение Етика
Скулптиране
03 юли 2024 г. (Етика)
05 юли 2024 г.(Скулптиране)
Прием след придобита ОКС „бакалавър“ или „магистър“
Специалност Място на обучение ОКС Изпит Изпитна дата
Управление на здравните грижи Пловдив Магистър
(2 семестъра, задочно обучение)
писмен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт 22 октомври 2024 г.
Магистър
(3 семестъра, задочно обучение)
писмен изпит (тест) по Социална медицина и здравен мениджмънт
Обществено здраве и здравен мениджмънт Магистър
(2 семестъра, задочно обучение)
прием по документи от 07 октомври 2024 г. до 16 октомври 2024 г.
Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве Магистър
(3 семестъра, задочно обучение)
Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение Магистър
(2 семестъра и 4 семестъра, задочно обучение)
Фармацевтичен бизнес мениджмънт Магистър
(4 семестъра, задочно обучение)
Медицинска речева и езикова патология Магистър
(4 семестъра, редовно обучение)
прием по документи от 03 юни 2024 г. до 26.07.2024 г.
Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории Магистър
(3 семестъра, задочно обучение)
устен, събеседване
Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология Магистър
(2 семестъра, редовно обучение)
устен изпит 02 – 05 септември 2024 г.