Класирания

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2021

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2021

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

телефон: 032 200 718

Класирания

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
———————————————————————————————————————————–
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
———————————————————————————————————————————–
ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
———————————————————————————————————————————–
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 24 август до 27 август 2021 г.
Записването е присъствено в Учебните отдели на факултетите:
Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 1 етаж, бул. В. Априлов 15а;
Деница Добровска, тел: 032 / 200 714, e-mail:denitsa.dobrovska@mu-plovdiv.bg
Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
Росина Кърпачева, тел: 0882 860 231, e-mail: rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg
Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
Милена Йотенова, тел: 032 / 200 808, e-mail: milena.yotenova@mu-plovdiv.bg

Учебните такси се заплащат, след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, по сметка:
IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в клона на бул. В. Априлов 15 А.

———————————————————————————————————————————–
ОСМО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
СЕДМО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
ШЕСТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
ПЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”

———————————————————————————————————————————–

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 24 август до 27 август 2021 г.
Записването е присъствено в Учебния отдел на ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, етаж 1, Бул. “Васил Априлов” №15а.

Учебните такси се заплащат, след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, по сметка:
IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в клона на бул. “В. Априлов” №15а

Контакти: Учебен отдел на Факултета по обществено здраве

———————————————————————————————————————————–
ДЕВЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
ЗА ШЕСТО, СЕДМО И ОСМО КЛАСИРАНЕ НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
ПЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
ЗА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, “АКУШЕРКА” И “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”
———————————————————————————————————————————–
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с работа в среда с йонизиращи лъчения, новоприетите студенти в специалност „Рентгенов лаборант” е необходимо при внасянето на документите да представят в Учебен отдел на Медицински колеж
Удостоверение за проведен профилактичен медицински преглед от НЦРРЗ гр. София. Медицинският преглед трябва да бъде направен до края на август 2021 г. в ш.:(РРЗ гр. София с предварително изготвено медицинско заключение от психиатър, проведен профилактичен преглед за кандидатите от женски пол, а при посещение в НЦРРЗ след 21.07.21г. трябва да имат и предварителен преглед от офталмолог: визус, очни дъна, цветоусещане и задължителна уговорка на тел: 02 951 58 75 гр. София.
За прегледа е необходимо да бъдат в НЦРРЗ от 7:00 -7:30 ч., с маска и без симптоматика.
Адрес:
1606 София,
ул. ,,Св. Георги Софийски” № 3, двор на ВМА, сграда 7

———————————————————————————————————————————–

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
———————————————————————————————————————————–
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕТ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 24 август до 27 август 2021 г.
Записването е присъствено в Учебния отдел на Медицински колеж, етаж 3, ул. “Братя Бъкстон” №120.

Учебните такси се заплащат, след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, по сметка:
IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в клона на банката.

Контакти: Учебен отдел на Медицински колеж
———————————————————————————————————————————–
ДЕВЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ОСМО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
СЕДМО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ШЕСТО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ПЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
———————————————————————————————————————————–
ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

Образуване на бала и класиране

Чл. 14. Образуването на бала за класиране в МУ – Пловдив за различните ОКС и специалности става по следния начин:

(1). За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по:

 • биология от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • химия от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максимален бал 36. Минимален бал за участие в класирането – 24.


(2). За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:

 • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • биология от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • удвоената оценка от конкурсния изпит по етика.

Максимален бал 24.


(3). За специалностите Помощник фармацевт, Инструктор диетично хранене и Медицински лаборант като сбор от оценките по:

 • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • биология от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • химия от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • удвоената оценка от конкурсния изпит по етика.

Максимален бал 30.


(4). За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:

 • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • биология от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • конкурсен изпит по етика; удвоената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.

Максимален бал 30.


(5). За специалността Управление на здравните грижи балът се образува като сбор от:

 • удвоената оценка от състезателния изпит;
 • оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (Професионален бакалавър, специалист по…, полувисше).

Максимален бал 18.


Чл. 15. (1) Класирането за всички специалности от ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър (без специалността УЗГ, ОКС „Бакалавър“) се извършва за съответната категория (жени : мъже) ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ, посочена в състезателния картон и по низходящ бал.

Пример: Кандидат-студент, посочил Дентална медицина като първа специалност се класира преди кандидат, посочил Дентална медицина като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от бала на първия.

Горният принцип се запазва и при следващите (след първото) класирания – С ПРИОРИТЕТ ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ.

(2) При недостиг на кандидат-студенти с бал над минималния праг за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората, третата и т.н. желана специалност, посочени в състезателния картон и по низходящ бал.

Чл. 16. Кандидат-студент, който е класиран (без значение по кое желание), но не се е записал в обявения срок, отпада от следващите класирания.

Чл. 17. При класиране и записване НЕ по първо желание, кандидат-студентът има право да подаде Декларация, че не желае да участва в следващото класиране. При липса на декларация кандидатът продължава автоматично да участва в следващите класации за специалностите, посочени в състезателния картон.

Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, некласиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър) подават on-line електронно заявление (по образец и указание) за участие в последващи класирания, ако има незаетите места.

Успешно регистриралите се кандидат-студенти за участие след трето класиране, задължително получават електронно потвърждение на заявката си.

Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

Чл. 19. Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите за ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи се класират по бал.
(2) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи (2 и 3 семестъра); Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение се класират по бал. Класирането се прави отделно от класирането за другите специалности в редовната КСК.

Чл. 21. (1) Резултатите от първото класиране по чл. 15 и чл. 20, ал. (1) се обявяват не по-късно от 13.07.2021 г.
(2) Резултатите от първото класиране по чл. 20, (2) се обявяват през първата седмица на м. октомври 2021 г.


Резултатите и класиранията се обявяват в web-сайта на МУ – Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/ и пред Университетския информационен център (бул. Васил Априлов 15а).
Кандидат-студентите се информират сами за резултатите от всички класирания през профилите си.
Класираните кандидат-студенти се записват и заплащат семестриалните такси онлайн през профилите си, като спазват определените срокове и инструкции.
Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

Допълнителни разпоредби за образуване на бала и класиране

1. Ако в Дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от ДЗИ, а другата от курса на обучение, за балообразуваща се приема оценката от ДЗИ. При липса на оценка от ДЗИ, балообразуваща е оценката от курса на обучение. Оценки от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

2. При кандидатите от специализирани училища, които нямат оценка от ДЗИ, за балообразуваща се приема средноаритметичната от всички оценки в дипломата по съответния предмет.

3. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, попълнили неверни данни в кандидатстудентските документи с цел да заблудят приемната комисия и Ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса. Ако нарушението се открие след приемането, студентът се отстранява независимо от курса на обучение и се уведомяват съответните органи за търсене на наказателна отговорност.

4. Кандидат-студентите инвалиди с намалена работоспособност от 70% до 90%, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца могат да бъдат приети при облекчени условия. Те участват в общото класиране или се състезават помежду си за класиране (без категория мъж : жена). За същите, МУ – Пловдив определя 1 место за Медицина, 1 за Дентална медицина, 1 за Фармация, 1 за Медицинска сестра, 1 за Акушерка, 1 за Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) и по 1 за всяка специалност в Медицински колеж (в рамките на отпуснатите бройки с финансиране от Държавния бюджет).

5. Близнаци, успешно издържали конкурсните изпити, които са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет, другият близнак може да бъде записан в същото професионално направление и в същата специалност над държавния план-прием.

6. Кандидат-студенти класирани с еднакъв бал на последното класиране се приемат над държавния план-прием.

Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора на МУ-Пловдив след доклад на Председателя на Централната комисия на КСК.

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg