Класирания

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2022

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2022 (предстои)

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

телефон: Учебни дейности;
или на тел.: 032 200 718 (работи само в периода на регистрация!)

Класирания

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

Образуване на бала и класиране

Съгласно Решение на Академичен съвет № 9/23.09.2021 г., съгласувано с МОН, между Медицинските университети и с Омбудсмана на Р България балообразуването през следващата Кандидатстудентска кампания, 2022 г. в Медицински университет – Пловдив ще се прави по следния начин:

За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по:
български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.
Максимален бал 42.

За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:
български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
утроената оценка от конкурсния изпит по етика.
Максимален бал 24.

За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:
български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
конкурсен изпит по етика и
утроената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.
Максимален бал 30.

За специалността Управление на здравните грижи балът се образува като сбор от:
утроената оценка от състезателния изпит и
оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (Професионален бакалавър, специалист по…, полувисше).
Максимален бал 24.


Чл. 15. (1) Класирането за всички специалности от ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър (без специалността УЗГ, ОКС „Бакалавър“) се извършва за съответната категория (жени : мъже) ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ, посочена в състезателния картон и по низходящ бал.

Пример: Кандидат-студент, посочил Дентална медицина като първа специалност се класира преди кандидат, посочил Дентална медицина като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от бала на първия.

Горният принцип се запазва и при следващите (след първото) класирания – С ПРИОРИТЕТ ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ.

(2) При недостиг на кандидат-студенти с бал над минималния праг за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората, третата и т.н. желана специалност, посочени в състезателния картон и по низходящ бал.

Чл. 16. Кандидат-студент, който е класиран (без значение по кое желание), но не се е записал в обявения срок, отпада от следващите класирания.

Чл. 17. При класиране и записване НЕ по първо желание, кандидат-студентът има право да подаде Декларация, че не желае да участва в следващото класиране. При липса на декларация кандидатът продължава автоматично да участва в следващите класации за специалностите, посочени в състезателния картон.

Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, некласиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър) подават on-line електронно заявление (по образец и указание) за участие в последващи класирания, ако има незаетите места.

Успешно регистриралите се кандидат-студенти за участие след трето класиране, задължително получават електронно потвърждение на заявката си.

Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

Чл. 19. Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите за ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи се класират по бал.
(2) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Медицинска речева и езикова патология (2 и 4 семестъра) се класират по среден успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.
(3) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи (2 и 3 семестъра); Обществено здраве и здравен мениджмънт; Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение се класират по бал. Класирането се прави отделно от класирането за другите специалности в редовната КСК.

Чл. 21. (1) Резултатите от първото класиране по чл. 15 и чл. 20, ал. (1) се обявяват не по-късно от 12.07.2022 г.
(2) Резултатите от първото класиране по чл. 20, (3) се обявяват през 02.11.2022 г.
(ново) (3) Резултати от първо класиране за специалността „Медицинска речева и езикова патология“ ще се обявят на 09.09.2022 г.


Резултатите и класиранията се обявяват в web-сайта на МУ – Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/ и пред Университетския информационен център (бул. Васил Априлов 15а).
Кандидат-студентите се информират сами за резултатите от всички класирания през профилите си.
Класираните кандидат-студенти се записват и заплащат семестриалните такси онлайн през профилите си, като спазват определените срокове и инструкции.
Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

Допълнителни разпоредби за образуване на бала и класиране

1. Ако в Дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от ДЗИ, а другата от курса на обучение, за балообразуваща се приема оценката от ДЗИ. При липса на оценка от ДЗИ, балообразуваща е оценката от курса на обучение. Оценки от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

2. При кандидатите от специализирани училища, които нямат оценка от ДЗИ, за балообразуваща се приема средноаритметичната от всички оценки в дипломата по съответния предмет.

3. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, попълнили неверни данни в кандидатстудентските документи с цел да заблудят приемната комисия и Ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса. Ако нарушението се открие след приемането, студентът се отстранява независимо от курса на обучение и се уведомяват съответните органи за търсене на наказателна отговорност.

4. Кандидат-студентите инвалиди с намалена работоспособност от 70% до 90%, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца могат да бъдат приети при облекчени условия. Те участват в общото класиране или се състезават помежду си за класиране (без категория мъж : жена). За същите, МУ – Пловдив определя 1 место за Медицина, 1 за Дентална медицина, 1 за Фармация, 1 за Медицинска сестра, 1 за Акушерка, 1 за Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) и по 1 за всяка специалност в Медицински колеж (в рамките на отпуснатите бройки с финансиране от Държавния бюджет).

5. Близнаци, успешно издържали конкурсните изпити, които са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет, другият близнак може да бъде записан в същото професионално направление и в същата специалност над държавния план-прием.

6. Кандидат-студенти класирани с еднакъв бал на последното класиране се приемат над държавния план-прием.

Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора на МУ-Пловдив след доклад на Председателя на Централната комисия на КСК.

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg