Класирания

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

График за провеждане на кандидатстудентски класации и записване за 2024

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2024

Класирания

Образуване на бала и класиране

  Чл. 14. Съгласно Решение на Академичен съвет № 11/17.11.2022 г., балообразуването за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация е сбор от оценките по:

  • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование виж Допълнителни разпоредби) и
  • утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

  Максимален бал 42.
  Минимален бал за участие в класирането 24.

  За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:

  • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
  • утроената оценка от конкурсния изпит по етика.

  Максимален бал 24.
  За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:

  • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
  • конкурсен изпит по етика и
  • утроената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.

  Максимален бал 30.
  За специалността Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) балът се образува като сбор от:

  • утроената оценка от състезателния изпит и
  • оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (ОКС Професионален бакалавър, специалист по…, полувисше)
   • Максимален бал 24.

   Кандидатстващите за специалностите с ОКС Магистър: Управление на здравните грижи, 2 семестъра получават оценка от положен писмен (тест).
   Кандидатстващите за специалностите с ОКС Магистър: Управление на здравните грижи, 3 семестъра получават оценка образувана като средноаритметична от оценките от положен писмен (тест) и устен изпит (събеседване).
   Кандидатстващите за специалностите с ОКС Магистър: Обществено здраве и здравен мениджмънт; Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение; Фармацевтичен бизнес мениджмънт се класират на базата среден успех от дипломата за придобита ОКС Магистър или Бакалавър, но не по-нисък от „Добър“.

   Чл. 15. (1) Класирането за всички специалности от ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър (без специалността УЗГ, ОКС Бакалавър) се извършва за съответната категория (жени : мъже) ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ, посочена в състезателния картон и по низходящ бал.

   Пример: Кандидат-студент, посочил Дентална медицина като първа специалност се класира преди кандидат, посочил Дентална медицина като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от бала на първия.

   Горният принцип се запазва и при следващите (след първото) класирания – С ПРИОРИТЕТ ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ.
   (2) При недостиг на кандидат-студенти с бал над минималния праг за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората, третата и т.н. желана специалност, посочени в състезателния картон и по низходящ бал.

   Чл. 16. Кандидат-студент, който е класиран (без значение по кое желание), но не се е записал в обявения срок, отпада от следващите класирания.

   Чл. 17. При класиране и записване не по първо желание, кандидат-студентът има право да подаде Декларация, че не желае да участва в следващото класиране. При липса на декларация кандидатът продължава автоматично да участва в следващите класации за специалностите, посочени в състезателния картон.
   Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, не класиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър) подават онлайн електронно заявление за участие в последващи класирания, ако има незаети места.

   Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

   Чл. 19. Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.
   Чл. 20. (1) Кандидат-студентите за ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи се класират по бал.
   (2) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Медицинска речева и езикова патология (2 и 4 семестъра) се класират по среден успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.
   (3) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи (2 и 3 семестъра) се класират по успех от положените изпити. Класирането се прави отделно от класирането за другите специалности в редовната КСК.
   Чл. 21. (1) Резултатите и класиранията се обявяват в web-сайта на МУ-Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/ и пред Университетския информационен център (бул. Васил Априлов 15а).
   (2) Кандидат-студентите се информират сами за резултатите от всички класирания обявени в меню „Класирания“ на сайта: https://mu-plovdiv.bg/priem/ klasiraniya-kandidat-studenti/ и през профилите си.
   (3) Класираните кандидат-студенти се записват и заплащат семестриалните такси онлайн (през профилите си) или присъствено (в Учебните отдели) като спазват инструкциите и сроковете посочени в заповедта за класиране.

  Допълнителни разпоредби за образуване на бала и класиране

   1. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, които са получили оценка отличен 6,00 на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
   2. Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието и науката, който представят заедно с документите по чл. 8.
   3. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
   4. В случаите по т. 3 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
   5. Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взима оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.
   6. Оценката по т. 5 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00).
   7. За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взима средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по т. 6.
   8. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Оценки от ЗИП и СИП не са балообразуващи.
   9. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.
   10. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, попълнили неверни данни в кандидатстудентските документи с цел да заблудят приемната комисия и Ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса. Ако нарушението се открие след приемането, студентът се отстранява независимо от курса на обучение и се уведомяват съответните органи за търсене на наказателна отговорност.
   11. Кандидат-студентите с намалена работоспособност от 70% и над 70%, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца могат да бъдат приети при облекчени условия. Те участват в общото класиране или се състезават помежду си за класиране (без категория мъж : жена). За същите, МУ-Пловдив определя 1 място за Медицина, 1 за Дентална медицина, 1 за Фармация, 1 за Медицинска сестра, 1 за Акушерка, 1 за Лекарски асистент, 1 за Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) и по 1 за всяка специалност в Медицински колеж (в рамките на отпуснатите бройки с финансиране от Държавния бюджет).
   12. Близнаци, успешно издържали конкурсните изпити, които са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет, другият близнак може да бъде записан в същото професионално направление и в същата специалност над държавния план-прием.
   13. Кандидат-студенти класирани с еднакъв бал на последното класиране се приемат над държавния план-прием.

  Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора на МУ-Пловдив след доклад на Председателя на КСК.