Прием във ФОЗ

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Прием във ФОЗ през 2024 г.

Във Факултета по обществено здраве се осъществява обучение на студенти по бакалавърски и магистърски акредитирани специалности:

 • Магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2 семестъра) – за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, икономисти, юристи и др.
 • Магистратура по Управление на здравните грижи (2 семестъра) – за бакалаври по Управление на здравните грижи
 • Магистратура по Управление на здравните грижи (3 семестъра) – за:
  1. магистри по: Социални дейности, Социална педагогика, Здравен мениджмънт (с базово образование от специалностите по Здравни грижи);
  2. бакалаври по Здравни грижи (медицински сестри и акушерки);
 • Фармацевтичен бизнес мениджмънт (4 семестъра) Програмата е предназначена за специалисти с Образователно квалификационна степен „Професионален бакалавър” специалност „Помощник-фармацевт”.
 • Магистратура по Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (4 семестъра) – за завършена ОКС „Професионален бакалавър – Рехабилитатор” и професионална квалификация – рехабилитатор или ОКС „Специалист – Рехабилитатор” за завършилите преди 2008 г. Формата на обучение е задочна.
 • Магистратура по Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (2 семестъра) – след придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; специалност „Спорт“ с професионална квалификация „Треньор по кондиционна тренировка“, „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“, „Спортен аниматор“, „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“ и др. от област 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3., Педагогика на обучението по физическо възпитание“ за завършена ОКС „Професионален бакалавър – Рехабилитатор” и професионална квалификация – рехабилитатор или ОКС „Специалист – Рехабилитатор” за завършилите преди 2008 г.Формата на обучение е задочна.
 • Магистратура по Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве (3 семестъра) – за завършилите висше образование със степен „бакалавър” или „магистър”.
 • Съгласно Закона за висшето образование, чл.21, ал. 4 задължително условие е кандидатстващите да имат успех от предходно висше образование не по-малък от „Добър“.
  Обучението е задочно и се извършва по съвременни учебни планове и програми, отговарящи на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за магистратурите и на Единните държавни изисквания, при отлични материални условия и от квалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини.

Срокове за подаване на документи

  Регистрацията за участие в кандидатстудентски изпити ще се прави онлайн, през менюто „8. On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ“от 07 октомври 2024 г. до 16 октомври 2024 г.

Необходими документи за кандидатстване

Документи и такси се приемат онлайн.

  Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ-Пловдив www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Приложение № 3), спазвайки посочената процедурата в сайта.
  Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете трябва да са с големина до 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
  Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и всички специалности в Медицински колеж задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата (лице и гръб).
  (2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:

  • диплома за завършено средно образование в чужбина;
  • документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионален инспекторат по образование (РИО);
  • документ за владеене на български език съдържащ оценка.

  (3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:

  • диплома за средно образование;
  • диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.

  (4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
  (5) Лицата, кандидатстващи за специалността Медицинска речева и езикова патология, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Магистър или Бакалавър).
  (6) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (2 семестъра) (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
  (7) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (4 семестъра) задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).
  (8) Лицата, кандидатстващи за специалността Фармацевтичен бизнес мениджмънт задължително представят диплома за ОКС Професионален бакалавър, специалност „Помощник-фармацевт“.
  (9) Лицата, кандидатстващи за субсидирано обучение (държавна поръчка), които имат завършено висше образование със същата или по-висока ОКС прилагат диплома за висше образование. Ако завършеното висше образование е било срещу заплащане кандидатите задължително представят документ, удостоверяващ това обстоятелство.
  (10) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2022/2023 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
  (11) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (Приложение № 7):

  • кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
  • отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
  • военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
  • с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
  • майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.

  (12) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
  (13) Технически грешки свързани с подаването на документите и регистрацията се отстраняват само в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания (Приложение № 3).
  (14) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени в Приложение № 3!
  Чл. 9. Сроковете за подаване на документите са посочени в Приложение № 3.

Изпитни дати

  Приемът за специалностите Управление на здравните грижи, 2 семестъра и 3 семестъра ще се извърши с писмен изпит (тест) на 22.10.2024 г., по ПРОГРАМИ за кандидатстудентски конкурси за магистърско и бакалавърско образование (виж Справочник на кандидат-студента / Програми) на 22 Октомври 2024 година

Записване

Записването е присъствено в Учебния отдел на ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, етаж 1, Бул. „Васил Априлов“ №15а.

  При записването си новоприетите студенти трябва да представят следните документи:

 • Диплома за завършено висше образование (оригинал);
 • Диплома за завършено средно образование (оригинал);
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
 • Четири снимки – формат 35мм/45мм;
 • Лична карта (оригинал, която след сверяване се връща на притежателя);
 • Бордеро за платена такса за обучение за първи семестър на уч.2023/2024 г. (в отдел Учебни дейности се издава нареждането за плащане).

Учебните такси се заплащат, след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, по сметка:
IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в клона на бул. „В. Априлов“ №15а

Контакти: Учебен отдел на Факултета по обществено здраве

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на електронните си пощи електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
  • I. Такси за кандидатстудентски изпит по биология и химия – 120 лв.; за кандидатстудентски изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт – 60 лв., кандидатстудентска такса за специалностите: „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Иновативни лекарства“ и „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“ – 70,00 лв.
  • ІІІ. Годишни такси за обучение през академичната 2023/2024 г.

  On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ

  Уважаеми кандидат-студенти,

  РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА

  –––––––––––––––––––––––––––

  РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ И КУРСОВЕ

  ___________________________________________________________________________________________________

  За въпроси:
  За въпроси свързани с регистрацията и провеждането на изпита по „Социална медицина и здравен мениджмънт“:

 • Учебен отдел – ФОЗ
 • или пишете на e-mail: [email protected]
 • или телефони:
  032/200 718;
  032/200 701;
  032/200 704;
  Работно време:
  Понеделник – Петък, 8:00 ч. до 16:00 ч.