Прием във ФОЗ

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Прием във ФОЗ през учебната 2021/2022 г.

Факултетът по Обществено здраве при МУ Пловдив, обявява прием на студенти за учебната 2020/2021 г. по следните магистратури:

 • Магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2 семестъра) – за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, икономисти, юристи и др.
 • Магистратура по Управление на здравните грижи (2 семестъра) – за бакалаври по Управление на здравните грижи
 • Магистратура по Управление на здравните грижи (3 семестъра) – за:
  1. магистри по: Социални дейности, Социална педагогика, Здравен мениджмънт (с базово образование от специалностите по Здравни грижи);
  2. бакалаври по Здравни грижи (медицински сестри и акушерки);
 • Магистратура по Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (4 семестъра) – за завършена ОКС „Професионален бакалавър – Рехабилитатор” и професионална квалификация – рехабилитатор или ОКС „Специалист – Рехабилитатор” за завършилите преди 2008 г.
 • Магистратура по Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (3 семестъра) – за завършилите висше образование със степен „бакалавър” или „магистър”.
 • Съгласно Закона за висшето образование, чл.21, ал. 4 задължително условие е кандидатстващите да имат успех от предходно висше образование не по-малък от „Добър“.
  Обучението е задочно и се извършва по съвременни учебни планове и програми, отговарящи на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за магистратурите и на Единните държавни изисквания, при отлични материални условия и от квалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини.

Срокове за подаване на документи

  Регистрацията за участие в кандидатстудентски изпити ще се прави в срок от:

  от 13 септември 2021 г. до 24 септември 2021 г.

Необходими документи за кандидатстване

  Документи и такси се приемат онлайн.

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документи и такси се приемат онлайн.
  Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ – Пловдив – www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Виж “Срокове за подаване на документи”), спазвайки посочената процедурата в сайта.
  Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете не трябва да са по-големи от 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
  Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата от двете страни.
  (2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:
  диплома за завършено средно образование в чужбина;
  документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионален инспекторат по образование (РИО).
  (3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:
  диплома за средно образование;
  диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.

  (4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
  (5) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
  (6) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).

  (7) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2020/2021 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
  (8) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО:

   – кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
   – отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
   – военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
   – с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
   – майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.

  (9) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
  (10) Технически грешки се отстраняват в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания.
  (11) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени (Виж “Срокове за подаване на документи”)

Изпитни дати

  Приемът ще се извърши с писмен изпит (тест) и събеседване по тема от ПРОГРАМИ за кандидатстудентски конкурси за магистърско и бакалавърско образование (виж Справочник на кандидатстудента / Програми) на:

   28 септември 2021 г. в сградата на ФОЗ.

Записване

Записване на успешно издържалите кандидатстудентския изпит ще се прави от 11 до 22 октомври 2021 г.

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на пощите си електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
 • On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ

   Регистрацията за участие в кандидатстудентски изпити ще се прави в срок от:

   от 13 септември 2021 г. до 24 септември 2021 г.

  Контакти