Регистрация за изпити и курсове

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

Срокове за подаване на документи

Кандидат-студентите подават документите през Интернет сайта на Медицински университет – Пловдив, в менюто „Регистрация за изпити и курсове“ / „On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ“.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

 • Документи за ОКС Магистър: Медицина, Дентална медицина и Фармация; ОКС Бакалавър или Професионален бакалавър: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Зъботехник, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Инспектор по обществено здраве, Инструктор диетично хранене и Медицинска козметика след завършено средно образование и Управление на здравните грижи (УЗГ), с ОКС „Бакалавър“ след завършено висше образование, за редовно обучение, се подават ОНЛАЙН:
 • за специалностите: „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ и „Медицинска речева и езикова патология“ документи ще се приемат ОНЛАЙН:
 • за специалностите: „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ и „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“ документи ще се приемат ОНЛАЙН:
 • Документи за ОКС Магистър, за специалности във Факултета по обществено здраве, след завършено висше образование с ОКС Бакалавър или Магистър, за задочно обучение, се подават ОНЛАЙН:

Документи за кандидатстване

Необходими документи за прием за специалности по проект OMNIA:

 • „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“:
 • „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“:
  • Диплома за завършено висше образование със степен магистър в направление „Медицина“.
 • „Иновативни лекарства“:
  • Диплома за висше образование от магистърска степен и приложение (оригинал и копие);
  • Уверение за завършена магистърска степен с попълнен успех (при неиздадена диплома);
  • Диплома за средно образование – копие;
  • Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см.
 • „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“:
  • Диплома за висше образование от магистърска степен и приложение (оригинал и копие);
  • Уверение за завършена магистърска степен с попълнен успех (при неиздадена диплома);
  • Диплома за средно образование – копие;
  • Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см.

Необходими документи за прием за специалности с ОКС „Магистър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“:

Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ-Пловдив – www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Приложение № 3), спазвайки посочената процедурата в сайта.
Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете трябва да са с големина до 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и всички специалности в Медицински колеж задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата (лице и гръб).
(2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:
диплома за завършено средно образование в чужбина;
документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионално управление по образование (РУО);
документ за владеене на български език съдържащ оценка.
(3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:
диплома за средно образование;
диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.
(4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
(5) Лицата, кандидатстващи за специалността Медицинска речева и езикова патология, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Магистър или Бакалавър).
(6) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (2 семестъра) (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
(7) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (4 семестъра) задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).
(8) Лицата, кандидатстващи за специалността Фармацевтичен бизнес мениджмънт задължително представят диплома за ОКС Професионален бакалавър, специалност „Помощник-фармацевт“.
(9) Лицата, кандидатстващи за субсидирано обучение (държавна поръчка), които имат завършено висше образование със същата или по-висока ОКС прилагат диплома за висше образование. Ако завършеното висше образование е било срещу заплащане кандидатите задължително представят документ, удостоверяващ това обстоятелство.
(10) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2023/2024 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
(11) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (Приложение № 7):
кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.
(12) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
(13) Технически грешки свързани с подаването на документите и регистрацията се отстраняват в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания (Приложение № 3).
(14) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени в Приложение № 3!
Чл. 9. Сроковете за подаване на документите са посочени в Приложение № 3..

Такси за кандидатстване и обучение

   Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. за:

  • изпит по биология и химия – 120 лв.;
  • кандидатстудентски изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт, медицинска речева и езикова патология – 60 лв.;
  • кандидатстудентска такса за специалностите: „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Иновативни лекарства“ и „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“ – 70,00 лв.
  • административна такса за онлайн регистрация – 10 лв.;

  Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на електронните си пощи електронен финансов документ.

  ВАЖНО!
  Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се възстановяват след приключване на срокове за регистрация в Приложение № 3!

  От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

  • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
  • кръгли сираци;
  • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
  • военноинвалиди и военнопострадали
  • майки с три и повече деца.

  Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).

  Процедурата по онлайн подаване на документи приключва след получаване на разпечатка за допускане до изпит (с входящ номер, час и указания за мястото на изпита/изпитите). Липсата на разпечатка за явяване на изпити означава, че регистрацията на кандидата не е приключила.
  Разпечатката, заедно с личната карта, е пропуск за допускане до конкурсния изпит.
  Плащането на таксите за кандидатстване не е гаранция за приключи- ла регистрация.

On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ

___________________________________________________________________________________________________

За въпроси:
пишете на e-mail: [email protected]
или телефони:
032/200 718;
032/200 701;
032/200 704;
Работно време за периода на регистрация е:
Понеделник – Петък, 8:00 ч. до 17:00 ч.