Регистрация за изпити и курсове

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

Срокове за подаване на документи

Кандидат-студентите подават документите през Интернет сайта на Медицински университет – Пловдив, в менюто „Регистрация за изпити и курсове“ / „On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ“.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

 • Документи за за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  от 06 юни 2022 г. до 27 юни 2022 г. включително;

 • Документи за ОКС Магистър, след завършено висше образование с ОКС Бакалавър или Магистър, за задочно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  Октомври 2022 г.

Документи за кандидатстване

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ – Пловдив – www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Виж „Срокове за подаване на документи“), спазвайки посочената процедурата в сайта.
  Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете не трябва да са по-големи от 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
  Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата от двете страни.
  (2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:
  диплома за завършено средно образование в чужбина;
  документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионален инспекторат по образование (РИО).
  (3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:
  диплома за средно образование;
  диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.
  (4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
  (5) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
  (6) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).
  (7) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2020/2021 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
  (8) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО:

   – кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
   – отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
   – военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
   – с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
   – майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.

  (9) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
  (10) Технически грешки се отстраняват в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания.
  (11) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени (Виж „Срокове за подаване на документи“)

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на пощите си електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
 • On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ

   Важна за регистриращите се!

  • Влезте в страницата за регистрация чрез бутона „ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.
  • В лявото полето „НОВИ РЕГИСТРАЦИИ“ изберете:

  • Медицински университет – Пловдив за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, всички специалности в Медицински колеж.
  • Медицински университет – Пловдив – Управление Здр.Гр. за специалности след придобита специалност с висше образование, ОКС “Специалист по …“
  • След като направите Вашия избор, в полето отдолу ще се появи линк „ТУК“ към страницата за регистрация. Натиснете го!
  • На страницата за регистрация, попълнете полетата, като въвеждате коректна информация. Ако някое от задължителните полета не е попълнено или сте въвели некоректна информация, на екрана ще се изведат предупреждения.
  • След като попълнете формата с лични данни и се регистрирате ще получите имейл за активиране на профила. Активирайте регистрацията си с линка в имейла.
  • След активирането на профила ще можете да влизате в него през полето разположено отдясно на екрана „ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“, и обозначено „ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“.
   Попълнете Вашия E-Mail адрес и парола в полетата в секцията „За регистрирани кандидати“ и натиснете бутона за Вход.
  • Влизайки в профила ще можете да попълните формата „СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН“. Тя съдържа данни за: дипломата за завършено средно образование, оценки, да подредите желаните специалности, да прикачите задължителни и допълнителни документи. Процесът завършва с ЗАПИСВАНЕ на попълнената информация.
  • Следващата стъпка е „ПЛАЩАНЕ“. В отворения екран имате възможност да изберете един от трите електронни начина на заплащане: Epay, EasyPay и PosTerminal (с кредитна или дебитна карта). След направения избор следвате екраните за съотното плащане. В указаните срокове ще получите известие, имейл, за направено плащане.
   Други форми на плащания освен посочените не се приемат!
  • Последната стъпка е одобрението на кандидатурата Ви. На електронната поща ще получите Състезателен картон и ТАЛОН за участие в кандидатстудентски изпит, в който е посочено: дата и изпит, изпитно място, час на явяване.

   За въпроси по регистрацията за изпити:

  • пишете на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg