Регистрация за изпити и курсове

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

Срокове за подаване на документи

Кандидат-студентите подават документите през Интернет сайта на
Медицински университет – Пловдив / On-line подаване на документи.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

 • Документи за за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  от 07 юни 2021 г. до 28 юни 2021 г. включително;

 • Документи за ОКС Магистър, след завършено висше образование, за задочно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  от 13 септември 2021 г. до 24 септември 2021 г. включително.

Документи за кандидатстване

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ – Пловдив – www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Виж “Срокове за подаване на документи”), спазвайки посочената процедурата в сайта.
  Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете не трябва да са по-големи от 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
  Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата от двете страни.
  (2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:
  диплома за завършено средно образование в чужбина;
  документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионален инспекторат по образование (РИО).
  (3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:
  диплома за средно образование;
  диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.
  (4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
  (5) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
  (6) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).
  (7) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2020/2021 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
  (8) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО:

   – кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
   – отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
   – военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
   – с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
   – майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.

  (9) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
  (10) Технически грешки се отстраняват в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания.
  (11) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени (Виж “Срокове за подаване на документи”)

Приемът започва на 07.06.2021 г. и приключва на 28.06.2021 г. в 12:00 ч.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на пощите си електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
 • On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ

   Важна за регистриращите се!

  • Влезте в страницата за регистрация чрез бутона „Регистрация за курсове“.
  • В лявото поле на регистрационната страница, обозначено като „НОВА РЕГИСТРАЦИЯ“, отворете формата за регистриране като натиснете върху „ТУК“.
  • След като попълнете формата с лични данни и се регистрирате на електронната Ви поща ще получите писмо за активиране на профила.
  • Активирайте профила си и продължите с избор на кандидатстудентски курс по етика и заплатите дължимата такса. Имате възможност да изберете три електронни начина на заплащане: Epay, EasyPay и PosTerminal (с кредитна или дебитна карта). След направено плащане кандидатите получават на пощата си фактура, с което регистрацията се счита за завършена.
   Други форми на плащания освен посочените не се приемат!

   В профила си ще можете да влизате и избирате друг курс (скулптиране), като отново изберете бутона „Регистрация за курсове“ и попълните електронна поща и парола в дясното поле обозначено като „РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“.
  • Регистрацията за кандидатстудентските курсове е временна и не се полза за изпити в Кандидатстудентските кампания 2021 г.!

   След приключване на периода за регистриране в курса по етика – 21. април 2021 г. регистрираните кандидати ще получат на имейлите си код за включване в курса на 24 април 2021 г.

  РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ

  За въпроси по регистрацията пишете на E-mail: ksk@mu-plovdiv.bg