ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за зачисляване на кандидати за придобиване на специалност в системата на здравеопазването 2013

На вниманието на завършили студенти, ОКС „Магистър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 

за зачисляване на кандидати за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-21-2/08.08.2013г.

Информация, относно броя на местата за специализация и необходимите документи за участие в конкурса се получават в отдел “СДО” – Ректорат, МУ – Пловдив, бул. “В. Априлов” 15А и на сайта на МУ – Пловдив.

Прилагаме:

1. Видове места за МУ – Пловдив по Заповед РД-21-2 от 08.08.2013г. на Министъра на здравеопазването

2. Образец на Заявление за участие в конкурс за специализация

Документите за конкурса се подават на горепосочения адрес лично от кандидата от 28.08.2013г. до 28.09.2013 г.

Отдел “СДО” – тел. 032/602-494, 032 60 20 35