Примерен протокол от първо заседание на НАУЧНО ЖУРИ

Примерен протокол от първо заседание на НАУЧНО ЖУРИ