Признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобито в чужбина!

Наименование на административната услуга

Признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобита в чужбина. Издава се удостоверение за признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България.

Правно основание

  1. Закон за признаване на професионални квалификации (Обн.. ДВ. бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г\, дои., бр. 41 от 2.06.2009 г.. в сила от 1.07.2009 г.. изм.. бр. 74 от 15.09.2009 г.. в сила от 15.09.2009 г., изм. и дои., бр. 98 от
  14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г.. изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от
  25.01.2011 г.. доп., бр. 9 от 28.01.2011 г.. бр. 43 от 7.06.2011 г.. в сила от
  15.06.2011 г., бр. 61 от 9.08.2011 г., изм.. бр. 68 от 2.08.2013 г.. в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп.. бр. 21 от 8.03.2014г.);
  2. Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2015г.);
  3. Наредба № 12 от 2009г. за условията и реда за провеждане и оценяване ма стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност (Обн. ДВ. бр.30 от 21.04.2009г.; изм. ДВ. бр.95 от 01.12.2009г.):
  4. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г. (Обн. ДВ. бр. 57 от 24.07.2009г.. изм.. бр. 16 от 22.02.2011 г.. в сила от 22.02.2011 г.):
  5. Решение № 619 на МС от 20.07.2009г. за приемане Списък на репетираните професии в Република България (Обн., ДВ. бр. 61 от 31.07.2009 г.. изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г.. бр. 2 от 7.01.2014г.).

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да удостовери съответствието на придобитата в чужбина специалност по медицинска професия с изискванията на горепосочените нормативни актове, както и с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации – за граждани на държави-членки на ЕС. държавите от ЕИП (Норвегия. Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. По този начин не се допускат на територията на Република България недостатъчно квалифицирани медицински специалисти и се осигурява безопасност здравето на пациентите.

Предмет

С издаването на удостоверението се дава право на заявителя да упражнява придобитата в чужбина специалност в Република България

Дефиниция на основни понятия и институти

Удостоверение за признаване на специалност в областта на здравеопазването се издава за специалностите, посочени в номенклатурата на специалностите в Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Наименование на административната услуга

Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват съответната специалност в Република България.

Правно основание

  1. Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т.З от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава (издадена от министъра на здравеопазването, обн. – ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г., в сила от
  07.06.2011г.;);
  2. Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ. бр. 7 от 27.01.2015г.)

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да установи дали са изпълнени условията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето. По този начин се гарантира сигурността и безопасността на пациентите и равнопоставеност на специалистите, упражняващи медицинска професия в Република България.

Предмет

С издаването на заповед за допускане до изпит се дава право на заявителя да се яви на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето в избрано от него висше училище.

Дефиниция на основни понятия и институти

Заповед за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се издава само за специалностите, посочени в номенклатурата на специалностите в Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.