Продължаване на процедурите за ОНС „Доктор“, НС „Доктор на науките“, АД „Асистент“, АД „Главен асистент“, АД „Доцент“ и АД „Професор“