Проект „Гласът на младите изследователи“


„Асоциация на младите учени“/АМУ/ има удоволствието да Ви покани да приемете участие в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Проектът ще се осъществи на територията на Република България в следните областни градове: Пловдив, Враца, Русе, Варна, Бургас и София.

Целевите групи на проекта проекта са: млади изследователи на възраст между 15-29 години; представители на държавни институции; университети; СТЕМ училища; бизнеса; стартъп общността;
гражданския сектор; научни организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях. В проектните дейности се предвиждат модули за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране на техни проектни идеи.
Чрез ролеви игри, предназначени за участниците, ще се предостави възможност да споделят своите виждания, предложения и идеи за подобряване на възможностите за „правене на наука“ в България. Ще бъдат разисквани полезни и успешни европейски модели/практики за сътрудничество между държавата, бизнеса, образованието и наука, както и трансфера на иновации и технологии от науката към бизнеса.

Всичките предложения и мнения ще бъдат анализирани и синтезирани във финален доклад, с цел подобряване и усъвършенстване на комуникационния баланс между наука – държава- бизнес. Докладът ще бъде представен пред държавни институции, които са ангажирани с правилното функциониране на този процес – Народно Събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа и други заинтересовани страни.

Необходимостта от такъв тип доклад е изключително важна! Направеният анализ ще подпомогне започналото разработване на нов закон за научни изследвания и иновации в Република България, в чието изграждане Асоциация на младите учени ще вземе активно участие. Анализите в доклада ще допринесат за усъвършенстване и на други изменения и допълнения на Закони, Стратегии и Планове за изпълнение на заложените стратегии, Проект “Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063 се осъществява по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение „Асоциация на младите учени“

които се отнасят до сферите на работа и развитие на младите изследователи, откриването на таланти, и трансфера на иновации в България.
Това е и основната причина за желанието на водещата организация да реализира своите проектни дейности, именно, в рамките на различни областни градове в България, като по този начин се цели изграждане на устойчиви модели на сътрудничество между образование – бизнес – млади изследователи.

Официално писмо

Програма