Проект № 2022-1-RO01-KA220-HED-000089017

“Дигитална трансформация на хистологията и хистопатологията чрез виртуална микроскопия (VM) за иновативна учебна програма на медицинското училище”
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Внедряване на дигитална/виртуална микроскопия (VM) за обучение и увеличаване качеството на знанията по хистология и хистопатология на студенти и докторанти.
ПОДЦЕЛИ: Създаване на виртуална библиотека от сканирани хистологични и хистопатологични микроскопски препарати; създаване на ръководство за обучение на експерти- преподаватели по дисциплините Цитология, хистология и ембриология и Обща и клинична патология; достъп на студентите по медицина и дентална медицина по всяко време и от всяко място до тази виртуална библиотека.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 250 000 евро; международно финансиране Еразъм +
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца (начало — 1.11.2022 г., край — 31.10.2024 г.)
СЪБЕНЕФИЦИЕНТ: Медицински университет — Пловдив

ПАРТНЬОРИ: П1: Университет по медицина и фармация „Григоре Попа“, Яш, Румъния; П2: Медицински университет, Гданск, Полша; П3: Медицински университет- Пловдив, България; П4: Университет на Аликанте, Испания; П5: Университет на Пелопонезе, Гърция; П5: Фондация Евроед, Румъния.

В рамките на проекта ще се въведе иновативна програма с виртуална библиотека от хистологични и хистопатологични микроскопски препарати за споделяне на ресурси, което ще предложи богати възможности, както за преподаватели, така и за студенти. С изграждането й ще бъде надградена съществуващата онлайн среда за обучение, което ще даде възможност на преподаватели и студенти да използват иновативна образователна инфраструктура чрез обединяването на облачни технологии, зали за създаване на дигитално учебно съдържание, контролирано електронно изпитване и провеждане на уебинари.
Кариерното развитие на преподаватели и студенти ще бъде насърчено чрез предвидените обучения за повишаване на дигиталните умения. В подкрепа на професионалното развитие на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени ще бъдат продължени добрите практики на програма „Еразъм+“.
Проектът ще допринесе много за бъдещото академично развитие на българските модерни университети, тъй като до момента в България виртуална микроскопия със сканиране на хистологични и хистопатологични препарати не се използва.