Проект за повишаване на капацитета на преподавателите в МУ – Пловдив

На 27.05.2016 г. от 10:30 ч. в V аудитория на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив ще се проведе пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“.

Проектът е по Програма BG09 „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014.

Партньори по проекта са: Медицински университет – Пловдив (Бенефициент), Кристиансанд Норвегия и Фондация за Регионално Развитие Рома 1995.

Срокът за изпълнение е: 23.09.2015 – 30.09.2016 г. Общата стойност на проекта е – 226 954.85 EUR, от които 90% Безвъзмездна финансова помощ /204 259.37 EUR/ и 10% Институционално съфинансиране от МУ – Пловдив /22 695.48 EUR/.

Чрез проекта ще изградим капацитет на преподаватели от МУ – Пловдив за образователна подкрепа на граждани от етнически малцинства, включително роми и ще проведем обучение на представители на ромската общност относно заболявания, представляващи здравен и социален проблем сред малцинствени групи (роми) и хора в неравностойно социално положение.

За изграждане капацитет на преподавателите от МУ – Пловдив ще проведем работно посещение в Норвегия за проучване на добри практики и 7 модулно обучение по следните теми:

  • Специфика на обучението на етнически малцинства (лектор г-н Ларс Соефтестад, представител на норвежкия ни партньор)
  • Обучение за предотвратяване на вродени детски аномалии
  • Отглеждане на кърмачета
  • Обучение за ХИВ/ СПИН
  • Обучение за чревни инфекции с диариен синдром
  • Семейно планиране
  • Обучение на ромската общност в областта на професионалното здраве (лектори от Института по обществено здраве в Осло, Норвегия).

Останалите обучения ще се проведат от български експерти. Обучените преподаватели ще проведат 6 изнесени семинара за обучение на 300 представители на ромската общност от Пловдив, Кюстендил и Стара Загора.

Обученията ще са на достъпен език и с практическа насоченост за изграждане на мотивация и нагласи за профилактика и лечение на заболявания, които са сериозен социален проблем сред малцинствени групи, вкл. роми.

Ще бъде изграден сайт на проекта (www.harc-muplovdiv.com) с Виртуален информационен център за online обслужване на целевите групи и продължаване на комуникацията между медицинските специалисти и представителите на ромската етническа общност и след приключване на проекта.

На сайта ще бъдат качени разработените по проекта програми, учебни модули, презентации, Ръководство и Методология за обучение на обучители и др.

Основните резултати от проекта ще бъдат отчетени на заключителна пресконференция, която ще се проведе в края на м. септември 2016 г.