Проект „Технологии в рехабилитацията“ – добавена стойност в международен мащаб за съвременни подходи и средства във физикалната и рехабилитационна медицина

На вниманието на Академичния състав

Информираме Ви, че в края на 2018 г. успешно беше финализиран проект „TECHREH – Technology in rehabilitation“, Ref No – 561621-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP  по Програма Еразъм + – Дейности KA2 – Cooperation and Innovation and the Exchange of Good Practices – Capacity Building in the Field of Higher Education.

Проектът беше избран е за финансиране заедно с още 139 проекта, измежду 452 допуснати за оценяване проектни предложения; стартира на 15.10.2015 г., изпълни набелязаните задачи и постигна заложените цели с три-месечно удължение, на 31.12.2018 г. Включва 12 партньора (Италия, Франция, Литва, България, Гърция, Португалия и 6 научни, здравни и лечебни заведения от Узбекистан), като таргетна страна за усвояване на средства при модернициране на сферата на Физикална и рехабилитационна медицина), с координаторство на University of Sannio, Benevento, Италия).

Координатор за МУ-Пловдив по проекта е Проф. д-р Елена Илиева, дм, Ръководител на Катедра по Физикална и рехабилитационна медицина, МФ; в екипа участва и ас. д-р Деница Славова от едноименната катедра.

Обща стойност на проекта – 744 346,60 EUR; привлечени средства за МУ-Пловдив – 39 680 EUR.

В тригодишен период бенефициентите по проекта въведоха водещи технологии в рехабилитацията и подобриха ефективността и достъпа до услугите в сферата nа физикалнате медицина и рехабилитация. Постигната е основна цел на проекта – разширяване на капацитета на университети и медицински центрове в Узбекистан към нуждите на иновативни техники за рехабилитация, които се разпространяват в европейските страни, както и решаване на някои открити въпроси в системата на здравеопазването в Узбекистан в сферата на рехабилитацията.

Някои от резултатите на проекта:

 • детайлен анализ за състояние и използване на новите технологии в сферата на рехабилирационната медицина („State of the artof new technologies (sensor based and robotic systems) for rehabilitation“);
 • придобиване на оборудване на роботизирана рехабилитация в условия на виртуална реалност, системи за оценка на движенията и походката, и др. за Узбекистан;
 • разработване на учебно съдържание на модули за въвеждане на кратки курсове за медицински специалисти, касаещи нови технологии в медицината;
 • модернизиране на съществуващата програма за специализация по Физиотерапия с рехабилитация, таргетирана за медицински центрове в Нукус, Каракалпакстан и адапрация и пренос в условията на Европейските университети, в т.ч и в МУ-Пловдив;
 • проведено обучение и практически стажове за специалисти в областта на място в медицински център Santо Stefano в Porto Potenza Picena, Италия, оборудван с най-съвременни рехабилитационни технологии, от Европейски специалисти и преподаватели, в т.ч. от участнците от МУ-Пловдив;
 • разработена и внедрена IT платформа за електрнно и дистанционно обучение за образователни цели от партньорите по проекта;
 • разработени кратки курсове за медицински и технически специалисти относно използването на технологии в рехабилитацията и като цяло в медицината;
 • разработена методика за оценка на качеството на „продуктите“ на проекта – (ефективност на обучението и практическите стажове, на e-обучението, на стандартизираните протоколи за офисите за внедряване на иновационни методи в рехабилитацията, и др.);
 • принос към определяне и обогатяване на съдържанието на двугодишнa магистърска “Компютърни системи за медицина” за използването и развитието на съвременни ИКТ решения в областта на рехабилитацията;
 • дефиниране на съдържанието на модули Мускулно-скелетни и неврологични нарушения, осигуряване на учебни материали и лекции; предоставяне на съдържание на предметите за студенти с инженерни специалности;
 • подготвено съдържание и лекции за курсове за обучение,  целенасочени за модулите „Съвременни рехабилитационни технологии“ и „Основи на новите съвременни технологии в рехабилитацията при мускулно-скелетни нарушения“;
 • в здравен аспект – подобряването на методите за рехабилитация при лечение чрез прилагане на знанията, придобити чрез обмен на добри практики по време на проекта: при пациенти с рак; в практиката на онкологията; при пациенти с ортопедична патология; пациенти с мускулно-скелетни нарушения; при корекция в рехабилитацията на мускулно-скелетната патология (остеоартрит, ревматизъм, артрит, протеза).
 • разработен проект за въвеждане на нови дисциплини за използване на иновационни технологии в рехабилитацията, в учебната програма на студенти, специализанти и докторанти по физикална и рехабилитационна медицина, и др., с което се обезпечава устойчивост на постигнатите резултати.

Фото-архив от изпълнение на проекта можете да разгледате ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност

Проф. д-р Елена Илиева, дм
Ръководител Катедра по физикална и рехабилитационна медицина