Нов проект в „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени“ – фаза 1

Лого "Докторант 2"

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти,

Информираме Ви, че Медицински университет – Пловдив спечели нов проект по Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“. Проект „Докторант – 2“ е продължение и надграждане на успешно приключил през 2015 г. проект „Докторант“ – „Докторантското обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и технологиите“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процедура BG05M2OP001-2.009 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 580 053.04 лв.

Целите на проекта са: да се привлекат водещи изследователи, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти чрез усъвършенстване на условията и разширяване на възможностите за професионално развитие, мобилност, повишаване на квалификацията в подходяща работна среда.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Мобилност с цел провеждане на научни изследвания и свързани с тях дейности на студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и изследователи от чуждестранни европейски университети;
 • Популяризиране на науката и научните изследвания чрез провеждане на целеви информационни форуми.
 • Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката, чрез обучения, семинари, менторство, консултативна дейност, научно ръководство и др.;
 • Ресурсно обезпечаване на млади специалисти – докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени в научния сектор.
 • Проектът ще стартира през месец юни 2017 г. и е с краен срок 31.12.2018 г.

  Надяваме се на активното участие и максимално усвояване на привлечените средства от всички целеви групи по проекта (студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, преподаватели).

  ПРОФ. Д-Р ВИКТОРИЯ САРАФЯН, ДМН,
  Зам. Ректор НИД

  ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, ДМ,
  Зам. Ректор МСПД