Проект Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве

images МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! logo esf
Европейски съюз Европейски социален фонд
BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на  електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
 
Уважаеми колеги, На 10.10.2012 стартира проект „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на  електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.
Обща цел на проекта: Да се повиши степента на социализацията и трудова реализация и да се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот на лица, ангажирани в сферата на Общественото здраве, чрез ефективен достъп до качествено дистанционно образование в Медицински университет – Пловдив.
Специфични цели на проекта: 1. Да се улесни достъпа до качествено висше образование и да се осигурят възможности за квалификация и преквалификация на специалисти чрез създаване на Център за дистанционно обучение в Медицински университет – Пловдив. 2. Да се осигурят условия за ефективно дистанционно обучение, чрез разработването на необходимата технологична и информационна инфраструктура, софтуер, обучителни материали и ресурси за провеждане на дистанционни форми на обучение в Медицински университет – Пловдив. 3. Да се обезпечи експертния ресурс в Медицински университет – Пловдив като се подготвят преподавателите и експертите, които ще прилагат електронните методи на обучение.
При успешна реализация на дейностите на проекта се очаква повече от 300 студенти в редовна и задочна ФО да преминат курсове от факултета по ОЗ чрез електронни форми на обучение, някои от които – провеждани в дистанционна форма. Успешното финализиране на проекта може да постави технологична, административна и нормативна база за въвеждане на нова форма на обучение в МУ Пловдив за дисциплини от Факултета по Обществено здраве.
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам. Ректор по МСПД Проф. д-р Р. Стефанов, дм, Декан на ФОЗ, Координатор на проекта Проф. д-р Ст. Костянев, дмн, Ректор на МУ Пловдив, Ръководител на проекта