Проект за Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве

images МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! logo esf Европейски съюз Европейски социален фонд BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве”  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА    Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на  електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”   Уважаеми колеги,На 10.10.2012 стартира проект „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на  електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”. Проф. д-р Ст. Костянев, дмн, Ректор