Проект за дистанционно електронно обучение на магистри по обществено здраве

На вниманието на Академичния състав

Уважаеми колеги,

Медицинският университет в Пловдив стартира програми за е-обучение на магистри по обществено здраве.

Проектът е на стойност 707 254.78 лева и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проект за дистанционно електронно обучение на магистри по обществено здраве ще представи на пресконференция на 29 януари Медицинският университет в Пловдив. Той се изпълнява по договор № BG051PO001-4.3.04-0035 – „Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве”, и се финансира по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта е Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) на Медицинския университет, който единствен предоставя задочна форма на обучение, паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности.

Проектът е на стойност 707 254.78 лева и следва да приключи за 2 години. Основната му цел е да повиши степента на социализация и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот чрез дистанционни форми на обучение. За целта ще бъде създаден Център за дистанционно обучение, в който ще се изучават разработените модули от 64 курса за магистърски програми по обществено здраве.

Уважаеми представители на Академичния състав, колеги,

Пресконференцията за старта на проекта ще се проведе на 29 януари 2013 г., от 10,30 часа в Ректорската зала на II етаж на Ректората на МУ – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №15А.

За допълнителна информация по проекта:

Проф. д-р Румен Стефанов, дм  Декан на Факултета по обществено здраве, МУ – Пловдив 

Тел. 032 602 007 e-mail: [email protected]

За допълнителна информация за събитието за информация и публичност:

Татяна Белева, ПР експерт в „Мега Комюникейшън” ЕООД, Изпълнител на договор за публичност и информация по проекта

Тел. 032 99 32 15 GSM: 0895 433 920, 0882 829 168 e-mail: [email protected]

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД