Проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус – покана за заявяване на интерес

Уважаеми представители на Академичния състав,

Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обсъди възможността за подготовка на тематичен конкурс във връзка с пандемията от коронавирус, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства. ФНИ получи покана и за участие в международни и/или двустранни конкурси на такава тематика от Националната фондация за природни науки на Китай и се очакват предложения от други национални финансиращи организации. Тези конкурси ще бъдат обявени при осигуряване на допълнително финансиране на Фонда за 2020 г.

Предложенията трябва да бъдат насочени към следните тематики:
– изследване на медицинските и биологичните проблеми, свързани с вируса, диагностика, превенция и лечение на заболелите от COVID-19, в това число разработване на кандидат-терапевтици и ваксини;
– епидемиологични изследвания (включително и с използване на информационни технологии) за предвиждане, мониторинг и превенция на COVID-19 и други високорискови вирусни заболявания и изграждане на ефективни механизми за тяхното предотвратяване или ограничаване с минимални последици за обществото и икономиката;
– изследване на социални, психологически, правни, културни, образователни. етични и други аспекти на ограниченията, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса, както и мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Във връзка с това ФНИ отправя покана до български научни колективи и организации да заявят интерес за участие в тези потенциални конкурси до 27 април 2020 г. като посочат:

1. Тема на научното изследване
2. Кратко резюме (до 900 знака)
3. Базова организация и партньори (ако е приложимо)
4. Потенциален ръководител и основни членове на научния колектив
5. Научна компетентност на колектива
6. За двустранен конкурс (ако е приложимо) – потенциален партньор от Китай или друга държава
7. Ел. поща и телефон за контакти

Информацията следва да бъде изпратена по ел. поща на следния адрес: [email protected].

Поканата за заявяване на интерес ще откриете също в прикачения файл и на страницата на ФНИ:  http://www.fni.bg/?q=node/1099

Моля, изследователите с активно участие в конкурса да заявят интереса си и в Център проекти, Отдел мСПД, за обединяване на изследователски капацитет.

Проф. д-р Д. Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД