Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дм

Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дм

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.
Професионално направление: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Психиатрия и мед. психология
Тема на дисертационния труд: Психиатрията в криза. Възможности на транслационната невронаука.
Заповед на Ректора Р – 1526/02.07.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн Външен Член Становище
3. Проф. д-р Богдан Милков Драгански, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. Ваня Лукова Матанова, дпн Външен Член Становище
6. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм МУ-Пловдив Член Становище
7. Проф. д-р Надежда Петрова Маджирова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 10.09.2018 г., 13:30 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.