Обща информация

Свали вътрешни правила за обществени поръчки в Медицински университет – Пловдив

Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище – публичноправна организация, възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Медицински университет – гр. Пловдив, можете да получите от следните длъжностни лица:

 • Борис Лозанов – Ръководител отдел „Договорни отношения и обществени поръчки“, тел. 032/602-887
 • Елена Славова – юрисконсулт в отдел „Договорни отношения и обществени поръчки“ – 032/ 602-299
 • Данни за информация, във връзка с възлаганите обществени поръчки от МУ- Пловдив

  бул. Васил Априлов № 15А
  гр. Пловдив 4002
  България

  Тел.: 032/602- 887
  Факс: 032/602-887
  Моб. тел.: 0882 891880
  *както и на данните за контакт, посочени в решение/обявление за поръчка по конкретната проецедура.

  Електронна поща за кореспонденция: [email protected]

  Официална страница в интернет на Медицински университет – гр. Пловдив: https://mu-plovdiv.bg
  Работно време: от понеделник до петък (07.30 ч. – 16.00 ч.)

  Гаранции за участие/гаранции за изпълнение

  Гаранциите се представят в една от следните форми – парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция.

  Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

  Банкови сметки на Медицински университет – гр. Пловдив за внасяне на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под формата на парична сума по чл. 59 от ЗОП

  Медицински университет, гр. Пловдив
  IBAN: BG 61 UNCR 7527 3398 6013 37,
  BIC: UNCRBGSF
  Банка „УниКредит Булбанк“ АД

  Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя.

  Банковата гаранция за участие се издава в полза на Медицински университет – Пловдив и е неотменяема и безусловна.

  Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Медицински университет – Пловдив и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване.

  Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

  Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всяко от физическите или юридически лица, включени в обединението може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносители на сумите по гаранциите, ако в договора за учредяване на обединението не е предвидено друго.

  Банкова сметка на Медицински университет, гр. Пловдив при закупуване на документация за участие

  IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00,
  BIC: UNCRBGSF
  Банка „УниКредит Булбанк“ АД

  Условия за получаване на документацията за участие

  Документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки се получава безплатно и свободно от Профила на купувача на интернет страницата на Медицински университет, гр. Пловдив – https://mu-plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/ в електронната преписка на конкретната поръчка.

  По искане на заинтересовано лице документацията се изпраща на същото и по пощата за негова сметка, като лицето следва да заплати предварително цена на документацията за участие.

  Искането за предоставяне на документацията се удовлетворява въз основа на подадено писмено искане за това по факс и/или в деловодството на Университета, придружено от документ за преведена по сметка на Медицински университет, гр. Пловдив (BG15 UNCR 7527 3154 6234 00, BIC: UNCRBGSF, при Банка „УниКредит Булбанк“ АД) цена на документацията за участие.

  Комуникация между възложителя и участниците

 • Комуникацията между Възложителя и кандидатите/участниците в процедурите е в писмен вид.
 • Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с конкретната процедура, само в писмен вид.
 • Обменът на информация между Възложителя и кандидата/участника се извършва по един от следните начини:
  1. лично срещу подпис;
  2. по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;
  3. чрез куриерска служба;
  4. по факс или чрез комбинация от тези средства.
 • Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.
 • Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 • За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата.
 • Входящи номера на постъпилите документи се предоставят единствено, когато същите са внесени в деловодството на Университета, непосредствено при приемането им от деловодител.
 • Представяне на офертите

 • Офертата се оформя и подава на български език.
 • Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

  Върху плика задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

 • В случаите, когато офертата е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите или е в незапечатан или скъсан плик, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство и същата не се приема за участие, а се връща незабавно на участника.