Програма EuroNanoMed ІІІ – 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че предстои обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ (http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/ ). Българската академична общност беше приета за страна – участник в програмата по инициатива на МУ-Пловдив и Академичният ни състав получи предварителна информация от представители на Фонд „Научни изследвания“ (финансираща организация) при посещението им в МУ-Пловдив.

Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

Ø Публикуване на покана за конкурса – 14 ноември 2018 г.
Ø Срок за подаване на проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.
Ø Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

Във Фонд „Научни изследвания“ ще бъдат приемани мултидисциплинарни транснационални проектни предложения, които са подготвени в една от трите обявени за предстоящия конкурс тематични области:

1. Regenerative medicine/Регеративна медицина
2. Diagnostics/Диагностика
3. Targeted delivery systems/Целеви системи за доставка

Конкретни предложения за партньорство от страна на академични представители на МУ-Пловдив могат да се изпратят към Център Проекти на Отдел МСПД за директно съдействие от Координатора на програмата EuroNanoMed ІІІ.

Информация за програмата има на сайта на ФНИ (https://www.fni.bg/?q=node/828).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД