Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

На вниманието на Зам. Ректор УД, Зам. Ректор НИД, Декани, Зам. Декани НИД Директор на Медицински колеж,Ръководители на Катедри, Отговорници по НИД, докторанти, специализанти

Уважаеми представители на Академичния състав,

На 30.09.2014 г. Министерството на образованието и науката публикува обяви за набиране на проектни предложения по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн като страни-донори)“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 г.

Поканите са по три мерки:

1. Мярка „Подготвителни визити” – за висши училища и научни организации от България и от страните-донори, които желаят да създадат контакти и да положат основите на бъдещо двустранно или многостранно сътрудничество и развиване на съвместни дейности по другите мерки на програмата. Краен срок: 28.11.2014 г

2. Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование” – за специализанти и докторанти, академичен, изследователски и административен персонал от висши училища и научни организации от България и страните-донори, желаещи да участват в индивидуален академичен/научен обмен (мобилност). Настоящата покана е предназначена само за кандидати с цел изследователска мобилност. Краен срок: 10.12.2014 г.

3. Мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество” – български висши училища и научни организации  могат да кандидатстват с проекти за сътрудничество с институции от държавите-донори. Насока на проектите –  повишаване на качеството на обучението, развиване и засилване на двустранното и многостранното сътрудничество между участващите институции; насърчаване на академичния и научен обмен; научни проекти и проекти за насърчаване на иновациите. Краен срок: 30.11.2014 г.

Подробни указания по допустими дейности и разходи, както и необходими документи за кандидатстване по трите мерки могат да се получат в Център Проекти, както и на сайта на МОН http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257 (EEA Grants – покани 2014).

Общо за трите мерки е необходимостта от институционален партньор (ВУ или научна организация от страните донори за мерки 1 и 3), индивидуални покани от страна-донор за преподавателска мобилност и споразумение със страна-донор за студентска мобилност.

Поощрение при оценяване имат проекти, които  спомагат за социално-икономическото включване и с конкретен фокус върху здравето на гражданите от етнически малцинствени групи, вкл. от ромски произход.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД