Програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ – работни програми

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме Ви следната информация за новата рамкова програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“:

ПРОЕКТИТЕ НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ 2014-2015 Г. ЗА РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ОНЛАЙН

http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/news/2013_draf_programmes.html

Проектите на работни програми 2014-2015 г. за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ вече са достъпни онлайн.

Тези документи се оповестяват публично малко преди процеса на приемане на работните програми, за да предоставят на потенциалните участници очакваните основни линии на работните програми 2014-2015 г. Те са работни документи, които не са одобрени от Комисията, и тяхното съдържание по никакъв начин не предопределя окончателното решение на Комисията.

Високи постижения в науката

    Бъдещи и нововъзникващи технологии     Мерки „Мария Склодовска-Кюри“     Европейски научноизследователски инфраструктури (включително електронни инфраструктури)

Водещи позиции в промишлеността

    Лидерство в базови и промишлени технологии    Достъп до рисково финансиране Въведение в LEITs Информационни и комуникационни технологии Нанотехнологии, авангардни материали, производство и преработка, биотехнологии     Иновации в МСП

Обществени предизвикателства

    Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние     Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски изследвания, води и биоикономика     Безопасна, чиста и ефективна енергия     Интелигентен, зелен и интегриран транспорт     Действия за климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровини     Европа в един променящ се свят – приобщаващи, иновативни и отразяващи Общества     Сигурни общества – защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието

Наука от и за обществото

Комуникация и разпространение

Работна програма – Европейски съвет за научни изследвания

Работна програма – Евратом

Кратка информация относно програмите може да изтеглите ТУК..

За повече информация: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД

Кратка информация относно програмите може да изтеглите ТУК. За повече информация: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents