Програми ERA NET RUS PLUS и CHIST-ERA – с покани за участие в конкурси за финансиране на научно-изследователски проекти (ФНИ, МОН)

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за отворена покана на Фонд Научни изследвания за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS и за предстоящ конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма CHIST-ERA.

I. В конкурса по програма ERA NET RUS PLUS ще бъдат финансирани проектни предложения в следните области: Нанотехнологии;  Здраве;  Обществени и хуманитарни науки;  Роботика

Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум с научни колективи от поне две европейски държави и Русия. Максимална сума за един проект до 150 000 лева.

Краен срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса – 31 януари 2020 г.

Допълнителна информация: https://www.eranet-rus.eu/;  https://www.fni.bg/?q=node/1009

II. Предстоящ конкурс по Програма CHIST-ERA:

Избраните тематични области за предстоящия конкурс са:
• Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
• Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Кандидатства се с консорциум, в който участват научни колективи от поне три държави, които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.

Допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1011

Контакти за допълнителна информация по двете програми:

д-р Милена Александрова (ФНИ), тел: 0884/171-363, e-mail: [email protected]

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД