Промоционален достъп до новите бази данни на EBSCO – Academic Search Ultimate и Business Source Ultimate

До 23 март 2017 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможността да ползват новите бази данни на EBSCO – Academic Search Ultimate и Business Source Ultimate.

  • Academic Search Ultimate е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11 000 списания в пълен текст от Северна Америка, Латинска Америка, Европа, Азия, Африка и Океания, 6200 от които са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видеоматериали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на знанието, между които антропология, биология, химия, фармацевтични науки, физика, психология и други.

  • Business Source Ultimate съдържа над 3500 периодични издания в основни икономически дисциплини: счетоводство, администрация, банково дело, икономика, финанси, човешки ресурси, мениджмънт, маркетинг, продажби, както и хиляди допълнителни материали в пълен текст като икономически доклади по страни, SWOT анализи, фирмени профили и др.
    Достъпът се осъществява от университетската мрежа през платформата на EBSCOhost или чрез предоставяната от БИЦ услуга отдалечен достъп.