Протетична дентална медицина

Дата на публикуване в Интернет : 23.12.2021 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Протетична дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Катедра „Протетична дентална медицина“
Брой места : 3
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63. от 30.07.2021 г.
Кандидати : 1. Д-р Стефан Златев, дм
2. Д-р Рада Казакова, дм
3. Д-р Добромира Шопова-Карацанова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1903/25.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Стефан Василев Пеев, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Елена Илиева Фиркова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на Д-р Стефан Златев, дм
Резюмета на Д-р Рада Казакова, дм
Резюмета на Д-р Добромира Шопова-Карацанова, дм
Заключителни заседание на журито :
24.01.2021 г., 11.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив